Yarı Zamanlı Uzmanlık Eğitimine Karşı Hukuki Mücadelemiz Devam Ediyor

Uzaktan yarı zamanlı uzmanlık eğitimindeki hukuksuzluklara karşı mücadelemiz devam ediyor.

SAHU SÜRECİ
Bilindiği üzere SAHU süreci 02.11.2011 tarih ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de 663 sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 58. maddesinin 8. fıkrasının (b) bendi ile 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a Geçici 9. madde eklenmesi ile başlamıştır. 
Düzenleme aynen şöyledir:
“Geçici Madde 9- 1/1/2020 tarihine kadar, 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Kanun hükümlerine göre sözleşmeli aile hekimi olarak çalışmakta olanlar, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre, merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilir. Bu eğitim uzaktan ve/veya kısmî zamanlı eğitim metotları da uygulanmak suretiyle yapılabilir ve en az altı yılda tamamlanır. Eğitim süresince aile hekimliği sözleşmesi devam eder. Uzmanlık eğitimi ile beraber aile hekimliği hizmetlerinin yürütülmesine, ilgililere ve eğitim sorumlularına ödenecek ücretlere ilişkin usûl ve esasları 5258 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre hazırlanan yönetmeliklerle belirlenir.
Bu maddeye göre yapılacak aile hekimliği uzmanlık eğitiminde çekirdek eğitim müfredatının ve rotasyonların uygulanması ve eğitimin şekli ile sair hususlar Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenir.”
Bu düzenleme ile tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık yöntemlerine aykırı bir düzenleme yapılmıştır. Bizzat hasta başında ve hastane ortamında akademisyenlerin gözetiminde sürdürülen uzmanlık eğitimi yerine Türkiye’de ilk defa uzaktan ve/veya kısmi zamanlı eğitim metotları uygulanmak suretiyle tıp bilimine aykırı bir eğitimin önü açılmıştır. 
Bu düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğu kanaati ile TAHUD tarafından Anayasa’ya aykırılık raporu hazırlanmış ve 663 sayılı KHK’nin Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi aşamasında ana muhalefet partisine ulaştırılmıştır. 663 sayılı KHK ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’ne açılan iptal davasında bu düzenlemenin de iptali talep edilmiştir. 
Anayasa Mahkemesi’nin 2011/150 E 2013/30 K sayılı gerekçeli kararı 25.06.2013 tarih ve 28688 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. İptali talep edilen bu düzenleme ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi talebin reddine karar vermiştir. Bu red kararı SAHU eğitiminin yasal dayanağı olmuştur. 
Anayasa’nın 153. Maddesine göre Anayasa Mahkemesi’nin kararları kesindir. Diğer bir deyişle Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına karşı itiraz, temyiz, karar düzeltme gibi herhangi bir kanun yolu öngörülmemiştir. Buna göre 1219 sayılı yasaya eklenen Geçici 9. maddenin Anayasa aykırı olmadığına ilişkin verilen red kararına karşı hukuki yol tükenmiştir. 
Bu konuda Anayasa Mahkemesi’ne tekrar başvuruda bulunulabilir mi?
Anayasa’nın 152. Maddesi gereğince bu madde ile ilgili olarak, Mahkemenin gerekçeli kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla 10 yıl geçmeden Anayasa Mahkemesi’ne tekrar başvurulması mümkün değildir. 
Diğer hukuki işlemler: 
1-) TUK kararlarının iptali davası
Anayasa Mahkemesi’nin red kararından sonra Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) tarafından Sözleşmeli Aile Hekimlerine Verilecek Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimine Ait Tıpta Uzmanlık Kurulunca Belirlenen Esaslar 02-03.01.2014 tarih ve 53 nolu toplantısının Karar No: 406 sayılı kararı ile alınmış ve yayınlanmıştır. 
TAHUD olarak TUK tarafından alınan bu kararların iptali için Danıştay nezdinde yürütmenin durdurulması talepli olarak iptal davası 25.02.2014 tarihinde Sağlık Bakanlığı aleyhine açılmıştır. Dava Danıştay 8. Dairesi’nin 2014/1583 E sayılı dosyasında devam etmektedir. 
2-) SAHU Eğitimlerinin Usul ve Esasları  Konulu duyuru ile ilgili iptali davası
Yukarıda belirtilen TUK düzenlemesinden sonra bu kez Halk Sağlığı Kurumu tarafından 10.09.2014 tarihli makam oluru ile yürürlüğe giren, Sözleşmeli Aile Hekimlerine Verilecek Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi (SAHU) Usul ve Esasları konulu duyuru yayınlanmıştır. Bu duyurunun 2., 3., 7., ve 19. maddesi ile 14. maddesinin 2.,3., ve 4. cümlesinin,  bu maddelerin iptali ile uygulanamaz hale gelecek olan duyurunun tamamının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi ile Danıştay nezdinde ikinci dava 15.10.2014 tarihinde açılmıştır. 
3-) Çukurova Üniversitesi davasına müdahillik.
Çukurova Üniversitesi tarafından Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 20.02.2014 tarihinde Web sayfasında yayınlanan “Sözleşmeli Aile Hekimlerin verilecek Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi 2014 İlkbahar dönemi kontenjan Listesi’nin 30. sırasındaki Çukurova Üniversitesi’ne verilen 5 kontenjanın iptali için Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştır. 
TAHUD olarak Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 2014/677 E sayılı dosyasında görülen davaya davacı Çukurova Üniversitesi yanında müdahale talebinde bulunulmuştur. Ankara 11. İdare Mahkemesi talebimizi kabul etmiştir. Bu dava da halen devam etmektedir.
Saygılarımızla.
Av. Abdullah HIZAL
TAHUD Hukuk Müşaviri

Bilindiği üzere SAHU süreci 02.11.2011 tarih ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de 663 sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 58. maddesinin 8. fıkrasının (b) bendi ile 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a Geçici 9. madde eklenmesi ile başlamıştır. 

Düzenleme aynen şöyledir:

“Geçici Madde 9- 1/1/2020 tarihine kadar, 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Kanun hükümlerine göre sözleşmeli aile hekimi olarak çalışmakta olanlar, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre, merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilir. Bu eğitim uzaktan ve/veya kısmî zamanlı eğitim metotları da uygulanmak suretiyle yapılabilir ve en az altı yılda tamamlanır. Eğitim süresince aile hekimliği sözleşmesi devam eder. Uzmanlık eğitimi ile beraber aile hekimliği hizmetlerinin yürütülmesine, ilgililere ve eğitim sorumlularına ödenecek ücretlere ilişkin usûl ve esasları 5258 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre hazırlanan yönetmeliklerle belirlenir.

Bu maddeye göre yapılacak aile hekimliği uzmanlık eğitiminde çekirdek eğitim müfredatının ve rotasyonların uygulanması ve eğitimin şekli ile sair hususlar Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenir.”

Bu düzenleme ile tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık yöntemlerine aykırı bir düzenleme yapılmıştır. Bizzat hasta başında ve hastane ortamında akademisyenlerin gözetiminde sürdürülen uzmanlık eğitimi yerine Türkiye’de ilk defa uzaktan ve/veya kısmi zamanlı eğitim metotları uygulanmak suretiyle tıp bilimine aykırı bir eğitimin önü açılmıştır. 

Bu düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğu kanaati ile TAHUD tarafından Anayasa’ya aykırılık raporu hazırlanmış ve 663 sayılı KHK’nin Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi aşamasında ana muhalefet partisine ulaştırılmıştır. 663 sayılı KHK ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’ne açılan iptal davasında bu düzenlemenin de iptali talep edilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi’nin 2011/150 E 2013/30 K sayılı gerekçeli kararı 25.06.2013 tarih ve 28688 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. İptali talep edilen bu düzenleme ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi talebin reddine karar vermiştir. Bu red kararı SAHU eğitiminin yasal dayanağı olmuştur. 

Anayasa’nın 153. Maddesine göre Anayasa Mahkemesi’nin kararları kesindir. Diğer bir deyişle Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına karşı itiraz, temyiz, karar düzeltme gibi herhangi bir kanun yolu öngörülmemiştir. Buna göre 1219 sayılı yasaya eklenen Geçici 9. maddenin Anayasa aykırı olmadığına ilişkin verilen red kararına karşı hukuki yol tükenmiştir. 

Bu konuda Anayasa Mahkemesi’ne tekrar başvuruda bulunulabilir mi?

Anayasa’nın 152. Maddesi gereğince bu madde ile ilgili olarak, Mahkemenin gerekçeli kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla 10 yıl geçmeden Anayasa Mahkemesi’ne tekrar başvurulması mümkün değildir. 

Diğer hukuki işlemler: 

1-) TUK kararlarının iptali davası

Anayasa Mahkemesi’nin red kararından sonra Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) tarafından Sözleşmeli Aile Hekimlerine Verilecek Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimine Ait Tıpta Uzmanlık Kurulunca Belirlenen Esaslar 02-03.01.2014 tarih ve 53 nolu toplantısının Karar No: 406 sayılı kararı ile alınmış ve yayınlanmıştır. 

TAHUD olarak TUK tarafından alınan bu kararların iptali için Danıştay nezdinde yürütmenin durdurulması talepli olarak iptal davası 25.02.2014 tarihinde Sağlık Bakanlığı aleyhine açılmıştır. Dava Danıştay 8. Dairesi’nin 2014/1583 E sayılı dosyasında devam etmektedir. 

2-) SAHU Eğitimlerinin Usul ve Esasları  Konulu duyuru ile ilgili iptali davası

Yukarıda belirtilen TUK düzenlemesinden sonra bu kez Halk Sağlığı Kurumu tarafından 10.09.2014 tarihli makam oluru ile yürürlüğe giren, Sözleşmeli Aile Hekimlerine Verilecek Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi (SAHU) Usul ve Esasları konulu duyuru yayınlanmıştır. Bu duyurunun 2., 3., 7., ve 19. maddesi ile 14. maddesinin 2.,3., ve 4. cümlesinin,  bu maddelerin iptali ile uygulanamaz hale gelecek olan duyurunun tamamının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi ile Danıştay nezdinde ikinci dava 15.10.2014 tarihinde açılmıştır. 

3-) Çukurova Üniversitesi davasına müdahillik.

Çukurova Üniversitesi tarafından Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 20.02.2014 tarihinde Web sayfasında yayınlanan “Sözleşmeli Aile Hekimlerin verilecek Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi 2014 İlkbahar dönemi kontenjan Listesi’nin 30. sırasındaki Çukurova Üniversitesi’ne verilen 5 kontenjanın iptali için Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştır. 

TAHUD olarak Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 2014/677 E sayılı dosyasında görülen davaya davacı Çukurova Üniversitesi yanında müdahale talebinde bulunulmuştur. Ankara 11. İdare Mahkemesi talebimizi kabul etmiştir. Bu dava da halen devam etmektedir.

Saygılarımızla.

Av. Abdullah HIZAL

TAHUD Hukuk Müşaviri

 

This article was published under the category Hukuk Duyuruları on 24/11/2014 13:00.