Yeterlilik Kurulu

"Dünyada çağdaş tıpta uzmanlık eğitimi konusunda yaşanan gelişmelere paralel olarak hareket eden TAHUD, ülkemizde Yeterlilik Kurulu çalışmalarına ilk başlayan uzmanlık derneklerinden birisidir."

Türkiye Aile Hekimliği Yeterlilik Kurulu (TAHYK) yönergesi 1998’de TAHUD Genel Kurul’unda kabul edilmiş ve 2002 yılındaki dernek genel kurulunda bazı değişikliklerle güncelleştirilmiştir.

TAHYK 1. Olağan Genel Kurulu, 4-7 Mayıs 2004 tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirilen VI. Ulusal Aile Hekimliği Kongre’si sırasında toplanmış ve yapılan seçim sonucu belirlenen Yürütme ve Hakem kurulları ilk toplantısını 6 Mayıs 2004 tarihinde yapmıştır.

Yürürlükteki mevzuatımıza göre; Türkiye Aile Hekimliği Yeterlilik Kurulu, TAHUD’un bir alt kuruluşu olup, kendi yönetmeliği içerisinde tamamen bağımsız ve sivil bir oluşumdur. TAHYK çalışmaları, mezuniyet sonrası aile hekimliği eğitiminin koordinasyonu, denetlenmesi, geliştirilmesi, standardizasyonu ve sertifikalandırılmasını kapsar.

TAHYK ALT KURULLARI

TAHYK alt kurulların görev tanımları doğrultusunda belirlenen hedefleri şunlardır:

Aile hekimliği uzmanlık eğitiminin standardizasyonu için çekirdek müfredatın belirlenmesi,

  • Asistan karnesinin oluşturulması,
  • Eğitim programının değerlendirilmesi,
  • Eğiticilerin değerlendirilmesi ile ilgili asistan geri bildirimini sağlayan materyallerin oluşturulması,
  • Eğitim verecek kurumların akredite olmaları için gereken standartları saptanması,
  • Sertifikasyon ve resertifikasyon kriterlerinin belirlenmesidir.
  • Bu hedefler doğrultusunda oluşturulan komisyonlar ve görev tanımları aşağıdadır.

Aile Hekimliği Çekirdek Müfredat Komisyonu:

Görev Tanımı: Türkiye’de Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastaneleri ve Üniversite Ana Bilim Dalları‘nda uygulanan Aile Hekimliği asistanlık eğitim programlarının içeriği ve formatının standardizasyonu.

Eğitim Değerlendirme (Akreditasyon) Komisyonu:

Görev Tanımı: Aile Hekimliği uzmanlık eğitiminin kalitesinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi veren/verecek olan kurum ve kuruluşların standardizasyonu.

Sınav ve Sertifikasyon Komisyonu:

Görev Tanımı: Soru bankasının oluşturulması ve soruların güncellenmesi, sınav sorularının niteliklerinin değerlendirilmesi, sınavların hazırlanması ve yürütülmesi, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, daha sonra faaliyete geçecek olan sertifikasyon yeterlilik jürilerinin oluşturulması.

TAHYK, Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu’nun tüm bilimsel aktivitelerine, toplantı ve eğitim programlarına halen katılmakta olup, gelecekte de çalışmalarını UDKK ile uyum içinde sürdürmeye devam edecektir.

Belgeler

  1. Yönerge 
  2. Yürütme Kurulu Kararları
  3. Faaliyet Raporları 
  4. Diğer Belgeler

Uzmanlık Eğitimi Müfredatı:

Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Müfredatı 2013

Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Uygulama Esasları

Geçmiş dönem uzmanlık eğitimi müfredatları:

Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitim Programı 2010

Asistan Karnesi 2010