İlgili Kanun Maddeleri

"Bu bölümde aile hekimliği uzmanlığı ile ilgili kanun maddeleri yer almaktadır. Bu maddeler, kanunda yapılan değişikliklere göre güncellenmektedir.

ASM Değerlendirme Kriterleri

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Aile Hekimliği Birimleri Grubunun Belirlenmesine İlişkin Genelgesi ve eklerini ilgili dosyalarda bulabilirsiniz.

Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin tam metnini ekteki dosyada bulabilirsiniz.

Aile Hekimliğinin Pilot Uygulandığı İllerde Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması Ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge

Aile hekimliği uygulamasının yürütüldüğü illerde kurulacak toplum sağlığı merkezlerinin organizasyonu, kadroları, görevleri ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla 2010 Ocak ayında yayınlanan yönergenin tam metnini ekli dosyada bulabilirsiniz

Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge

Aile Hekimliğinin Pilot Uygulandığı İllerde Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge

Bu yönergenin amacı, aile hekimliği pilot uygulamasının yürütüldüğü illerde Sağlık Bakanlığına bağlı, bölgesinde yaşayan kişilerin ve toplumun sağlık hizmetlerini organize eden, birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumların kendi aralarında ve diğer kurumlar arasında eşgüdümünü sağlayan, idari hizmetler ile sağlık eğitimi ve denetim faaliyetlerini de yürüten, Toplum Sağlığı Merkezleri’nin kurulmasına, fiziki yapısına, personel kadrosuna, görevlerine, bulundurulması zorunlu alet ve malzemeye, laboratuvar özelliklerine, personelin görevlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yönergenin tam metnini ekli dosyada bulabilirsiniz.

Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Yönetmeliği

Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik.

Bu Yönetmelikle, Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği pilot uygulaması kapsamında sözleşme yapmak suretiyle çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemeler ve sözleşme esasları ile aile hekimliği uygulamaları için Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemelere ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

12 Ağustos 2005 tarihli yönergenin tam metnine ekli dosyadan ulaşabilirsiniz

Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun