Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Yeterlilik Kurulu (TAHYK) Yönergesi

 
Kabul Tarihi : 6 Aralık 1998
Değişiklik Tarihi 1: 11 Aralık 2004
Değişiklik Tarihi 2: 26 Kasım 2006
Değişiklik Tarihi 3: 28 Kasım 2010
Değişiklik Tarihi 4: 8 Ocak 2022
 

I. YETERLİLİK KURULUNUN DAYANAĞI

Madde 1
1.1. Türkiye Aile Hekimliği Yeterlilik Kurulu, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Tüzüğünün 3. Maddesi e, f, g bentleri ve 4. Maddesi d bendine dayanılarak oluşturulmuştur.
1.2. Tüzel kişiliğini bu dernek ve bu derneği muhatap olarak gören ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkileri üzerinden kazanır.
 

II. YETERLİLİK KURULUNUN KAPSAMI

Madde 2
2.1. Türkiye Aile Hekimliği Yeterlilik Kurulu'nun çalışmaları mezuniyet sonrası aile hekimliği eğitiminin koordinasyonu, geliştirilmesi, standardizasyonu, akreditasyonu ve sertifikalandırılmasını kapsar.

 

III. YETERLİLİK KURULUNUN TANIMI

Madde 3
3.1. Türkiye Aile Hekimliği Yeterlilik Kurulu, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği'nin mezuniyet sonrası aile hekimliği eğitimini düzenlemek amacıyla oluşturduğu bir kuruluştur. İngilizce adı “Turkish Board of Family Medicine” kısaltması ise TAHYK’dır.
3.2. Türkiye Aile Hekimliği Yeterlilik Kurulu, işlemlerinde kendi yönergesi içerisinde kalmak kaydıyla bağımsız ve sivil bir kuruluştur.
3.3. Bu yönergede adı geçen sözcüklerden

Dernek, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği'ni;
TAHYK, Türkiye Aile Hekimliği Yeterlilik Kurulu'nu;
Genel Kurul, Türkiye Aile Hekimliği Yeterlilik Kurulu Genel Kurulu'nu;
Yürütme Kurulu, Türkiye Aile Hekimliği Yeterlilik Kurulu Yürütme Kurulu'nu;
Hakem Kurulu, Türkiye Aile Hekimliği Yeterlilik Kurulu Hakem Kurulu'nu;
TUK, Tıp Uzmanlık Kurulu’nu;
TUKMOS, Tıpta Uzmanlık Kurulu Aile Hekimliği Müfredat Oluşturma ve Standartları Belirleme Sistemi Komisyonunu;
TAH-ÇEP, Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlık Çekirdek Eğitim Programını;
TAH-SMG, Türkiye Aile Hekimliği Sürekli Mesleki Gelişim etkinlikleri puanını;
Yeterlilik Belgesi, Türkiye Aile Hekimliği Yeterlilik Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda Aile Hekimliği Uzmanlarına verilen belgeyi tanımlar.
Uzman; Aile Hekimliği uzmanlık eğitimini tamamlamış Aile Hekimliği uzmanını tanımlar.
Belge sahibi; Aile Hekimliği uzmanlık eğitimini tamamlamış ve geçerli Yeterlilik Belgesi sahibi aile hekimliği uzmanını tanımlar.
Profesör; tam zamanlı Aile Hekimliği uzmanlık eğitimini tamamlamış ve Aile Hekimliği alanında Doçentliğini almış olmak şartıyla; Aile Hekimliği Anabilim Dalı kadrosunda atanmış ya da eğitim hastanesi Aile Hekimliği kliniğinde aktif görev yapmakta olan tüm profesörleri tanımlar.
 

IV. YETERLİLİK KURULUNUN AMAÇLARI

Madde 4
Yeterlilik Kurulunun Amaçları:

4.1. Türkiye'de mezuniyet sonrası aile hekimliği eğitimi alanındaki standartları oluşturmak,
korumak ve güvence altına almak,
4.2. Aile Hekimliği uzmanlık eğitiminin çerçevesi ve ÇEP geliştirmek ve güncellemek, uygulamaya geçmesi için yetkili kurumlarla işbirliği içinde olmak,
4.3. Türkiye'de mezuniyet sonrası aile hekimliği eğitimi veren kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,
4.4. Yeterlilik Sınavlarını düzenlemek ve sertifikalandırılmasını sağlamak,
4.5. Mezuniyet sonrası aile hekimliği eğitimi veren kurumların sertifikalandırılmasını sağlamaktır.
 

V. YETERLİLİK KURULUNUN ADRESİ

Madde 5

5.1. Yeterlilik Kurulu, yazışma adresi olarak Dernek Genel Merkezi adresini kullanır.
5.2. TAHYK ile ilgili bütün yazışmalar Dernek sekreteri tarafından en geç 7 gün içinde Yeterlilik Kurulu sekreterliğine ulaştırılır.
 

VI. YETERLİLİK KURULUNUN YAPISI

Madde 6
6.1. Yeterlilik Kurulunun Organları;

1. Genel Kurul
2. Yürütme Kurulu
3. Hakem Kurulu
6.2. Yeterlilik Kurulunun sekretaryasını Yeterlilik Kurulu Yürütme Kurulu Sekreteri yürütür.
 

VII. GENEL KURUL

Madde 7

7.1. Çalışmaları düzenleyen ve değerlendiren kuruldur.
7.2. Genel Kurul, aşağıdaki fıkralarda sayılan üyelerden oluşur.
7.2.1. Tam zamanlı Aile Hekimliği uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak kaydıyla Türkiye Aile Hekimliği Yeterlilik Kurulu Yeterlilik Belgesi sahipleri (belgenin geçerlilik süresi içinde, belge fotokopisi TAHYK’ya iletilir);
7.2.2. Ülkemizdeki tıp fakültelerindeki ve eğitim hastanelerinde görev yapan ve madde 3.3’de tanımlanmış özelliklere sahip profesörler (Görev yapmakta olduğu kurumdan alınan belge)
7.2.3. Dernek Merkez Yönetim Kurulu’nun; tam zamanlı Aile Hekimliği uzmanlık eğitimini tamamlamış ve aktif olarak uzmanlık eğitimi veren bir kurumda akademisyen/eğitici olarak görev yapmakta olan üyeleri
7.2.4. Dernek şubelerinden; tam zamanlı Aile Hekimliği uzmanlık eğitimini tamamlamış ve aktif olarak uzmanlık eğitimi veren bir kurumda akademisyen/eğitici olarak görev yapmakta olan birer temsilci (İlgili şube tarafından hazırlanmış olan görev belgesi)
7.2.5. Ülkemizde Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi veren her Anabilim Dalı veya klinikten; tam zamanlı Aile Hekimliği uzmanlık eğitimini tamamlamış ve birim akademik kurulu tarafından TAHYK Genel Kurulunda görevlendirilmiş birer temsilci (Görev yapmakta olduğu kurumdan alınan görev belgesi)
7.3. Gerekli koşulların sağlandığını gösterir belgeleri Genel Kurul tarihinden 15 gün öncesine kadar TAHYK Sekreterliğine ulaştırmamış olanlar Genel Kurula katılamaz. ,
7.4. Bütün genel kurul üyeleri, seçme hakkına sahiptir.
7.5. Madde 7.2.1. ve 7.2.2. de tanımlanmış Genel Kurul üyeleri, yeterlilik kurulu organlarına aday olma ve seçilme hakkına sahiptir.
7.6. Genel kurul olağan toplantısı, dört yılda bir seçimli olarak yapılır.
7.7. Genel kurul, yürütme kurulu kararı ile olağanüstü toplantıya çağırılabilir.
7.8. Genel Kurul'un görevleri, TAHYK'nın kuruluş amaçlarının öngördüğü temel hedeflere ulaşılmasına yönelik her türlü çalışmayı desteklemek, yürütme kurulu çalışmalarını denetlemek ve yürütme kurulu üyelerinin seçimini yapmaktır.

VIII. YÜRÜTME KURULU

Madde 8

8.1. TAHYK Yürütme Kurulu, 13 asil ve 12 yedek üyeden oluşur.
8.1.1. Her genel kurulda yapılan seçim sonucu, oy sayısına göre 12 asil ve 12 yedek üye seçilir.
8.1.2. Dernek Merkez Yönetim Kurulu’nca görevlendirilmiş olan bir MYK üyesi yürütme kurulunun 13. üyesidir.
8.2. Yürütme kuruluna aday olan genel kurul üyeleri başvurularını genel kuruldan 15 gün öncesine kadar TAHYK sekreterliğine yaparlar. Başvuru sonuçları, genel kuruldan 7 gün önce duyurulur.
8.3. Yeterlilik Kurulu Yürütme ve Hakem kurullarına seçilen üyeler aynı anda Dernek Merkez Yönetim Kurulunda görev alamazlar.
8.4. Yürütme Kurulu her seçim sonrası aynı gün toplanarak görev dağılımı yapar. Üyeler arasında başkan ve sekreter oy çokluğu ile seçilir.
8.5. Yürütme Kurulu Başkanı, yürütme kurulunun sözcüsü durumundadır. Toplantılarda gündemi belirler ve moderasyonu yapar. Her seçim döneminde yeniden seçilir.
8.6. Yürütme Kurulu en az üç ayda bir salt çoğunlukla toplanır. Kurulun uygun gördüğü toplantılar önceden duyurmak şartıyla uzaktan erişim yöntemiyle yapılabilir. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oy eşitliği halinde başkanın oyu kararı belirler. Gereği halinde başkanın çağrısı ya da 7 üyenin dilekçesi ile olağanüstü toplantı yapılabilir. Ardışık 2 yıl içinde toplam 2 olağan toplantıya mazeretsiz katılmayan üyenin yürütme kurulu üyeliği düşer. Yerine yedek üye davet edilir.
8.7. Yürütme kurulunun görevleri;
8.7.1. Yürütme Kurulu, görev süresi içinde TAHYK’nun amaçlarına ulaşmak üzere faaliyet gösterir.
8.7.2. TAH-ÇEP’in oluşturulması, güncellenmesi ve geliştirilmesi için sürekli çalışır. Yapılan değişikliklerin yetkili kurumlar tarafından onaylanması ve ülke çapında tam uygulanması için gerekli çalışmaları yapar.
8.7.3. Aile Hekimliği disiplininin gelişimi için kurumsal olarak ya da TAHUD, Bakanlık, TUK, diğer uzmanlık dernekleri / yeterlilik kurulları ile ve diğer tüm paydaşlarla ortak çalışmalar ve projeler yürütür.
8.7.4. TAHYK Yeterlilik Sınavlarını yürütür.
8.7.5. Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi veren kurumların/birimlerin akreditasyon süreçlerini yürütür.
8.7.6. TAH-SMG kriterlerini belirler ve günceller. Başvuruları üzerine eğitim etkinliklerini TAHYK kriterlerine göre değerlendirir; TAH-SMG puanını belirler ve duyurur.
8.7.7. Aile Hekimliği ile ilişkili uluslararası kuruluşlar ve WONCA ile ortak çalışmalar yürütür.
8.7.8. Yürütme Kurulu, görevlerini sürdürmek için; üyelerinden ve genel kurul üyeliği koşullarını haiz akademisyenlerden oluşan komisyonlar kurar, çalışmalarını izler, karar ve önerilerini değerlendirir ve uygular.
 

IX. HAKEM KURULU

Madde 9

9.1. Hakem Kurulu, genel kurul üyeleri arasından, dört yılda bir yürütme kurulu ile eş zamanlı olarak genel kurul tarafından seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Seçimle aynı gün yaptığı toplantı ile başkanını seçer.
9.2. Hakem Kurulu, TAHYK çalışmaları, değerlendirmeleri ve sınavları sırasında yürütme kurulu ile muhatap kişi ve/veya kurumlar arasında oluşan anlaşmazlıklarda ve gereği halinde verilmiş olan belgenin iptaline karar veren kuruldur.
9.2.1. Hakem Kurulu TAHYK sekreterliğine yapılan başvuruların hakem kurulu başkanına iletilmesi üzerine başkanın çağrısı ile toplanır. Konu üzerindeki çalışmalarını tamamlayarak sonucu taraflara ve Yürütme Kuruluna yazılı olarak bildirir.
9.2.2. Hakem Kurulu kendi içinde yönergesini hazırlar ve günceller. Yönerge ve değişiklikleri, TAHYK Genel Kurulunda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
9.2.3. Hakem Kurulu kararları kesin niteliktedir.

 

X. YETERLİLİK KURULU ÇALIŞMALARININ BÜTÇE VE FİNANSMANI

Madde 10

10.1. TAHYK'nın bütçesi yürütme kurulu tarafından yapılır, onay ve finansmanı Dernek tarafından sağlanır. TAHYK'nın resmi muhasebe işlemleri Dernek saymanlığınca yürütülür; bu muhasebe işlemlerinin mali yönden sorumluluğu Dernek'e aittir.
10.2. Dernek'in TAHYK çalışmalarına vermesi gereken maddi destek, dernek bütçesinde TAHYK başlığı altında gösterilir.

 

XI. YETERLİLİK SINAVLARI ve YETERLİLİK BELGESİ

Madde 11

11.1. Başvuran Aile Hekimliği uzmanlarının mesleki yeterlilikleri; TAHYK tarafından düzenlenen yeterlilik sınavları ile belirlenir. Sınav takviminin düzenlenmesi ya da sınav iptaline Yürütme Kurulu yetkilidir.
11.2. Yürütme Kurulunun her takvim yılındaki son toplantısında, bir sonraki yeterlilik sınavına ilişkin ayrıntılar belirlenir ve bir sınav kılavuzu halinde duyurulur.
11.3. Yeterlilik sınavlarına TAHUD üyesi olan ve aidat borcu bulunmayan Aile Hekimliği Uzmanları başvurabilir.
11.4. Belgelerde tutarsızlık ya da gerçek dışılık saptanan başvuruların reddine Yürütme Kurulu yetkilidir.
11.5. Sınav sonuçlarıyla ilgili tüm anlaşmazlıklarda Hakem Kurulu yetkilidir.
11.6. Sınav sonrası başarılı bulunan adaylara 7 (yedi) yıl geçerli Yeterlilik Belgesi verilir.
11.7. Yeterlilik Belgesi yenileme kriterleri Yürütme Kurulu’nca belirlenir.
11.8. Bireyin yanlış beyanda bulunduğunun, sahte ve uygunsuz belge ile başvurduğunun ortaya çıkması, yüz kızartıcı bir suç nedeniyle mahkûm olması, Dernek üyelik koşullarını yerine getirmemesi, yetkili kurumlarca, herhangi bir sebeple sonradan hekimlik veya Aile Hekimliği uygulama yetkilerinin elinden alınmış olması, Tıbbi ya da sosyal açıdan mesleğinin yapamaz hale geldiğinin belirlenmesi gibi durumlarda Yürütme Kurulunun kanıtlar eşliğindeki başvurusu ile Hakem Kurulu Yeterlilik Belgesi’nin iptaline karar verebilir. Bu durum, belgenin geri alınması için Derneğe bildirilir.
11.9. Tüm başvuru dosyaları ve ekleri kişiye özel ve gizlidir. Dernek genel merkezinde korunur, gereği halinde sadece Yürütme Kurulu ve Hakem Kurulu’nca incelenir.

 

XII. EĞİTİM KURUMLARININ AKREDİTASYONU

Madde 12

12.1. Başvuran Aile Hekimliği Anabilim Dallarının / Kliniklerinin eğitim ortamı, koşulları, uyguladığı eğitim ve eğitimle ilgili diğer unsurlarının nasıl değerlendirileceği; her yıl TAHYK tarafından düzenlenen akreditasyon süreçleri ile belirlenir.
12.2. Yürütme Kurulunun her takvim yılındaki son toplantısında, sonraki yılın kurum akreditasyon takvimi, başvuru şekli ve dosya içeriği ile değerlendirme usul ve esasları belirlenir ve bir kılavuz halinde duyurulur.
12.3. Yurt içi ve yurt dışından Aile Hekimliği Anabilim Dalları/ eğitim klinikleri akreditasyon değerlendirmesi için başvurabilir.
12.4. Belgelerde tutarsızlık ya da gerçek dışılık saptanan başvuruların reddine Yürütme Kurulu yetkilidir.
12.5. Değerlendirme süreçleriyle ilgili tüm anlaşmazlıklarda Hakem Kurulu yetkilidir.
12.6. Değerlendirme sonrası başarılı bulunan aday kurumlara 7 (yedi) yıl geçerli Kurum Yeterlilik Belgesi verilir.
12.7. Kurum Yeterlilik Belgesi yenileme kriterleri Yürütme Kurulu’nca belirlenir.
12.8. Sahte/uygunsuz belge ile başvuru, gerçek dışı beyan, yetkili kurumlarca uzmanlık eğitimi verme yetkisinin elinden alınması gibi durumlarda Yürütme Kurulunun kanıtlar eşliğindeki başvurusu ile Hakem Kurulu Kurum Yeterlilik Belgesi’nin iptaline karar verebilir. Durum, belgenin geri alınması için yürütme kuruluna bildirilir.
12.9. Tüm başvuru dosyaları ve ekleri özel ve gizlidir. Dernek genel merkezinde korunur, gereği halinde sadece Yürütme Kurulu ve Hakem Kurulu’nca incelenir.
 

XIII. EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİN KREDİLENDİRİLMESİ

Madde 13

13.1. Aile Hekimlerinin mesleki gelişimi için düzenlenecek kongre, sempozyum, kurs, çalıştay vb eğitim etkinlikleri, başvuruları ve Yürütme Kurulu’nun uygun görmesi halinde kredilendirilir.
13.2. Sürekli Mesleki Gelişim Etkinliklerinin başvuru koşulları, değerlendirme kriterleri ve puanlama esaslarını belirlemeye, değiştirmeye ve kredilendirme süreçlerini yönetmeye Yürütme Kurulu yetkilidir.
13.3. Katılımcıların her bir etkinlikten elde ettiği TAH-SMG puanları hesaplanarak, TAHUD web sitesindeki kendilerine özel üye sayfasında listelenir. Etkinlik dosyaları dernek genel merkezinde arşivlenir.
13.4. İtiraz ve uyuşmazlıklarda Hakem Kurulu yetkilidir.

 

XIV. YÖNERGEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE ÇALIŞMALARIN SONLANDIRILMASI

Madde 14

14.1. TAHYK yönergesinde gerekli değişiklikler TAHYK Genel Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanır ve değişiklik tarihinde yürürlüğe girer.
14.2. TAHYK çalışmalarının arzulanan hedeflere ulaşmadığı, varlığı için başlangıçta ortaya konan amaçların ve nedenlerin yersizleştiği, ya da bunlara benzer nedenlerle çalışmasının sona erdirilmesi kararı verilirse Yürütme Kurulu gerekçeleriyle birlikte ilgili çalışmaların sonlandırılması ve TAHYK'nın dağılması yönündeki isteğini TAHYK Genel Kurulu'na sunar. Kapatılma kararı, Genel kurulun 2/3 çoğunluğu ile alınabilir. Bu durumda karar, dernek genel kuruluna sunulur ve 2/3 çoğunlukla onaylanması durumunda TAHYK faaliyetleri sonlandırılır.