TAHUD İç Tüzüğü

"TÜRKİYE AİLE HEKİMLERİ UZMANLIK DERNEĞİ İÇ TÜZÜĞÜ"

BÖLÜM 1

DERNEĞİN ADI VE AMAÇLARI

Madde 1:
Derneğin Adı: Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)’dir. Derneğin İngilizce adı: "Turkish Association of Family Physicians'tır. Derneğe atıf yapılan makale, mektup, yazışma, web sitesi vb. her türlü İngilizce metin ve derneğin resmi yazışmalarında isim bu şekilde, kısaltma ise her zaman Türkçe TAHUD olarak kullanılacaktır.

Madde 2:
Derneğin merkezi Ankara’dır.

Madde 3:
Derneğin Amacı: T.C. sınırları içerisinde tüm aile hekimliği uzmanları ve uzmanlık öğrencilerini (asistanlar) kapsamak üzere:

 1. Sağlık Hizmeti alanında mesleğin yeri, önemi ve rolünü belirli hale getirmek,
 2. Aile Hekimliği uzmanları ve uzmanlık öğrencileri arasında dayanışmayı sağlamak ve geliştirmek; ekonomik sosyal ve mesleki sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapmak,
 3. Sağlık hizmetleri alanında, ülke gerçeklerini de göz önünde tutarak, sorunların çözümüne hizmet etmek, uzmanlık dalına yansıyan sağlık sorunlarını gündeme getirmek ve çözüm yollarını araştırmak,
 4. Üyelerinin mesleki, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda daha katılımcı ve paylaşımcı olmalarını sağlamak,
 5. Aile hekimliği uzmanlık eğitiminin standartlarını belirlemek, mesleki eğitim programları geliştirmek, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
 6. Mesleki kariyer ve onuru korumak, aile hekimleri arasındaki veya aile hekimi – hasta arasındaki ilişkiler ve hasta ve hekim hakları ile ilgili etik kodları belirlemek, kuralların uygulanmasını izlemek, kurallara uyulmadığı durumlarda gerekli girişimlerde bulunmak,
 7. Gelişen sağlık teknolojisinin getirmekte olduğu yeniliklerin üyelere tanıtılmasını sağlamak, uzmanlık eğitimi sonrası sürekli eğitim programları düzenlemek, standartlarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
 8. Aile hekimliği uzmanlığı ve uzmanlık eğitimiyle ilişkili yasa, tüzük, yönetmelik vb. düzenleyici işlemlerin hazırlanmasında yardımcı olmak, mevzuatın aksayan yönlerini yasal yollardan dile getirmek,
 9. Aile hekimliği konusunda toplumu bilgilendirmek, toplum eğitimine yönelik çalışmalarda bulunmak,
 10. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği demokratik esaslara dayalı, insan haklarına saygılı, Cumhuriyetin temel ilkelerine ve Atatürk devrimlerine bağlı, yasal çerçeve içinde faaliyet gösteren bir uzmanlık derneğidir.

DERNEĞİN FAALİYETLERİ

Madde 4:
TAHUD amaçlarını gerçekleştirmek için:
a)     Aile hekimliği uzmanlık dalıyla ilgili konularda araştırma, inceleme yapar. Diğer yasal kuruluşlarca bu yönde yapılan çalışmaları destekler,
b)     Aile hekimliği uzmanlarını ve uzmanlık öğrencilerini gerektiğinde kurum, kuruluş, kongre ve toplantılarda temsil etmeye çalışır,
c)     Derneğin amaçları doğrultusunda kongre, konferans, sempozyum, toplantı, seminer düzenleme vb. faaliyetlerde bulunur, sürekli ve süreksiz yayınlar yapar,
d)     Aile hekimliği alanında mezuniyet öncesi, uzmanlık eğitimi ve uzmanlık sonrası sürekli eğitimin standartlarının oluşturulması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapar, bu amaçları gerçekleştirecek kurul ve komisyonları oluşturur,
e)     Amaçları ve mevcut koşuları ile sınırlı olarak üyelerine burs ve yardımlar sağlar,
f)      Üyelerin sosyal, ekonomik ve kültürel düzeylerini yükseltmek, aralarında dayanışma sağlamak ve mesleki birliği oluşturmak için çalışır ve uygun koşulların sağlanabilmesi için lokal ve dinlenme tesisleri açar ve işletir,
g)     Sağlık alanında yurtiçi ve yurtdışı gelişmeleri izler, sonuçlarından yararlanır ve bilgi kaynakları oluşturur,
h)     Sağlık açısından daha bilinçli bir toplum oluşturulması için çalışır,
i)      Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek ve mali sorunlarını çözebilmek amacıyla kongreler, seminerler, paneller, geziler, konserler, eğlence, temsil, spor müsabakaları vb. toplantılar düzenler; sergiler açar, piyango tertipler, bağış ve yardımları kabul eder,
j)      Aile Hekimliği uzmanlığı ve uzmanlık eğitimiyle ilgili konularda kanun, tüzük, yönetmelik vb. düzenleyici işlemleri çıkartan kuruluşlara örnek tasarılar, düzenleme metinleri vb. çalışmaları sunarak yardım ve işbirliği yapar; danışmanlık hizmeti verir,
k)     Dernek faaliyetlerinin yurt çapında yaygınlaştırılması için çalışır. Gereken illerde şube açar,
l)      Dernek kendisinden istenen görevleri amaçlarına ve mevzuata aykırı düşmedikçe koşulları ölçüsünde yerine getirir,
m)    Amaçlarını gerçekleştirmek için menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir ve menkul ve gayrimenkul mallarını satabilir ve kiraya verebilir.
n)     Tüzükte belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmek, üyelerin hak ve menfaatlerini korumak için gerekmesi halinde her türlü hukuki girişimlerde bulunmak, davalar açmak, açılan davalara müdahil olmak.

BÖLÜM 2

ÜYELİK

Madde 5:
Dernek, dernekler yasası ve diğer yasalarda öngörülen üyelikle ilgili şartları taşıyan asil ve fahri üyelerden oluşur.
a)     Asil üye olabilmek için aşağıdaki paragraflardan en az birindeki koşulları karşılamak gereklidir:
        i.          Aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren yurtiçi veya yurtdışı bir kuruluştan aile hekimliği uzmanlığını almış ya da halen bu kuruluşlarda aile hekimliği uzmanlık eğitimini sürdürüyor olmak ve mesleğini icra ederken mesleki kusuru yüzünden meslekten men ya da ihraç edilmemiş olmak gereklidir. 1219 sayılı yasanın geçici 9. maddesi kapsamında Sözleşmeli Aile Hekimlerine verilen Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi almakta olanlar derneğe kabul edilemezler. 1219 sayılı yasanın geçici maddesinde son tarih olarak belirtilen 01.01.2020 tarihinden sonra mevzuata eklenen, TAHYK müfredatı dışı yollarla uzmanlık eğitimine başlayan Aile Hekimliği Uzman ve Asistanları derneğe üye olamazlar. Uzmanlığını yurt dışında almış olanların uzmanlıkları Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış olmalıdır.
       ii.          Bir üniversitenin aile hekimliği anabilim dalı başkanlığını en az iki yıl yürüten ve başka bir anabilim dalında akademik görevi olmayan öğretim üyeleri, başvurmaları durumunda Şube Yönetim Kurulunun kararıyla bulunduğu ilin bağlı olduğu şubeye asil üye olabilir.
b)     Fahri üye olabilmek için;
Aile hekimliği ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği yararına çalışmalarda bulunan ve dernek çalışmalarına katılmaya istekli kişiler yönetim kuruluna şahsen başvurarak ya da 3 (üç) üyenin teklifi ile Merkez Yönetim Kurulu tarafından fahri üyeliğe seçilebilir. Fahri üyelerin oy kullanma ve dernek yönetim ve denetim kurullarına seçilme hakkı yoktur.
c)     Yukarıdaki koşulları taşıyıp da derneğe üye olmak isteyen Aile Hekimliği Uzmanları ve Aile Hekimliği Uzmanlık öğrencileri Dernek web sitesi üzerinden başvuru formunu doldurarak bölgesindeki şube yönetim kuruluna başvurur. Web sitesinden başvuru formunun çıktısını alarak ıslak imzalı nüshasını başvurduğu şube yönetimine gönderir. Başvuru formuna aile hekimliği uzmanı ya da uzmanlık öğrencisi olarak çalışıldığına dair resmi bir belge ya da fotokopisi eklenir. Yabancı uyruklu olanların bu belgelerle birlikte Türkiye’de oturma izni olduğuna dair bir resmi belgeyi ya da fotokopisini şube yönetim kuruluna vermeleri zorunludur. Yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilmeyenler genel kurula itiraz edebilirler. Genel kurulun vereceği karar kesindir.
d)     Herhangi bir nedenle şube bölgesinden ayrılan üye, yeni bölgenin şubesine üye olmak için başvurur. Yeni şube, üyenin kayıt işlemini yaparak eski şubesine üyenin kendilerine kayıt olduğunu bildirir. Eski şube, üyenin kaydını siler. Varsa, eski dönemlere ait aidat borçları yeni şubeye ödenmek üzere eski şube tarafından bildirilir.
e)     Genel Merkeze kayıtlı tüm üyeler, tüzük değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren görev yaptığı ilin bağlı olduğu şubeye devredilir. Bunun için üyenin başvurusuna gerek yoktur. Adresi bilinmeyen üyeler Ankara Şubesi’ne devredilir. Bu işlem sonrası Genel Merkez’de kayıtlı üye kalmaz ve Genel Merkeze yeni üye kaydedilmez.

ÜYENİN HAK VE ÖDEVLERİ

Madde 6:
a) Üyelik hakları: Her üye derneğin genel kurul toplantılarına katılmak, oy kullanmak, dernek organlarını seçmek, seçilmek, dernek hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmak ve yararlanılmasını istemek haklarına sahiptir. Her tür görüşme ve faaliyet dernek üyelerine açık olarak yapılır. Üyeler dernek yönetim kurulu ve diğer birimlerden faaliyetler konusunda bilgi istemek, dernek amaçlarına aykırı tutumları eleştirmek haklarına sahiptirler.
b) Üyenin yükümlülükleri: Üyeler aidatlarını düzenli olarak ödemek zorundadır.
c) Dernek kurullarının çalışmalarını ve toplantılarının genel düzenini kendi kusuru ile ihlal eden üye veya üyeler toplantı başkanı veya kurul çoğunluğunun kararı ile kuruldan veya görüşme ortamından uzaklaştırılabilir. Uzaklaştırılan üye veya üyeler şube ya da merkez yönetim kurulunun oy çokluğu ile alacağı karar doğrultusunda onur kuruluna sevk edilebilir.
d) Ayrıca dernek amaçları dışına çıkılarak yapılan her tür söz ve eylemin hukuki ve cezai sonuçlarından üye şahsi olarak sorumludurlar.

AİDATLAR 

Madde 7:
a) Üyeler yıllık aidat olarak 180 TL öderler. Ayrıca bir giriş aidatı alınmaz. 
b) Merkez Yönetim Kurulu yıllık aidat miktarını %50 oranında arttırmaya yetkilidir. Yıllık aidat miktarındaki değişiklikler en geç bir önceki yılın Aralık ayı içerisinde üyelere duyurulur.
c) Aidatlar ait oldukları yılın Mart ayı sonuna dek ödenir. Yılın Mart ayı sonunu takip eden aylarında Derneğe üye olanlar, giriş tarihlerine bakılmaksızın o yıla ait yıllık aidat tutarının tamamını öder.
d) Yıllık aidat ödemesi yapmayan üyelerin üyelikleri Disiplin Yönergesine uygun şekilde sona erdirilir.
e) Üyelik aidatı alındı belgesi karşılığı nakden ödenebileceği gibi havale (banka, PTT gibi), EFT, kredi kartı ya da mobil GSM operatörleri yoluyla doğrudan, ONLINE ya da ödeme talimatı vererek de ödenebilir. Nakden ödeme dışında yapılan ödemelerde alındı belgesi ayrıca düzenlenir.

DIŞ İLİŞKİLER

Madde 8:
Derneğin dış ilişkilerini sağlamada ve derneği temsilde dernek merkez yönetim kurulu yetkilidir. Merkez Yönetim Kurulu gereken hallerde belli konularda çalışmak üzere belli sayıda üyeyi görevlendirebilir, belli konularda komisyonlar oluşturabilir, bu komisyonlara yetki verebilir.
Yukarıda belirtilen istisna dışında ve özellikle merkez yönetim kurulu bilgisi olmadan üyeler dernek adına dış ilişkilere giremez, derneği temsil edemez. Aksine hareket eden üyeler yönetim kurulu kararı ile onur kuruluna sevk edilir. Merkez Yönetim Kurulu tüm aile hekimlerini temsil eder. Şube yönetim kurullarının temsil yetkileri, Genel Merkez’ce görevlendirilmediği sürece kendi şubesi ile sınırlıdır.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 9:
a)     Her üye bağlı bulunduğu şubeye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir.
b)     Bir şikayet nedeniyle, Disiplin Yönergesine uygun olarak soruşturulması yapılan üyenin Dernek üyeliği, Disiplin Yönergesine uygun olarak sonlandırılır.
c)     Dernek üyeliği şartlarının kaybedilmesi veya üye olma şartlarından birinin eksik olduğunun sonrada anlaşılması halinde üyenin üyeliği şube yönetim kurulunca sonlandırılır.
d)     Üyenin ölümü halinde dernek üyeliği sıfatı sona erer.
e)     Taksirli suçlar hariç olmak üzere mesleki ve medeni haklarını kullanması kısmen veya tamamen bir yargı kararıyla kaldırılanların dernek üyeliği kendiliğinden düşer.
f)      (7) nci maddede belirtilen mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerin üyelikleri Disiplin Yönergesine uygun olarak sonlandırılır.

BÖLÜM 3

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 10:
Derneğin organları:
a) Merkez Genel Kurulu
b) Merkez Yönetim Kurulu
c) Merkez Denetleme Kurulu
d) Onur Kurulu

GENEL KURUL OLUŞUMU

Madde 11:
Merkez Genel Kurulu derneğin en yetkili organıdır.
Merkez Genel Kurulu delegeler tarafından oluşturulur. Ancak tüm şubelerin toplam üye sayısı 2000 (ikibin) oluncaya kadar merkez genel kurulu, delegelerce oluşturulmayıp, kayıtlı olan tüm asli üyelerce oluşturulur.
 
Merkez Genel Kurulunu oluşturacak delegeler:
a) Seçilmiş delegeler: Her şubenin genel kurulu 10 üyeye kadar 1 devamlı ve her 10 üye için 1 merkez genel kurulu delegesi seçer. Her 10’luk birimi aşan sayı için, 10’luk birimi 1 üye dahi aşıyor olsa, 1 delege daha seçilir. Delegeler en geç merkez genel kurulu toplantı tarihinden 60 gün önce seçilir. Delegelere şubelerince şubenin olanakları ile sınırlı olarak yolluk gönderilir.
b) Doğal delegeler: Merkez yönetim kurulu, merkez denetleme kurulu asli üyeleri ile şube başkanları genel kurulun doğal üyeleridir.

TOPLANTI ZAMANI

Madde 12:
Merkez Genel Kurulu üç yılda bir, Nisan ayı içerisinde Merkez Yönetim Kurulunca tespit edilecek bir tarihte, dernek merkezinin bulunduğu yer olan Ankara’da olağan olarak toplanır. Ara yıllarda yine Nisan ayı içerisinde organ seçimleri yapılmaksızın, Mali Genel Kurul yapılabilir. Mali Genel Kurul yapılıp yapılmamasına Merkez Yönetim Kurulu’nca karar verilir.  
Genel Kurul, Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

ÇAĞRI YÖNTEMİ

Madde 13:
Merkez Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta veya Derneğin resmi web sitesinden (www.tahud.org.tr) bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
 
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
 
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI USULÜ

Madde 14:
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 15:
a)       Adaylar arasından asil ve yedek olarak Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu Üyelerini gizli oyla seçer,
b)      Dernek Tüzüğünü değiştirir,
c)       Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarını görüşür. Merkez Yönetim Kurulunu ve Denetleme Kurulunu ayrı ayrı ibra eder,
d)      Dernek için gerekli taşınmaz mal satın alınması veya kiralanması, ya da mevcut taşınmaz malların satılması veya kiraya verilmesi hususunda dernek Merkez Yönetim Kuruluna yetki verir,
e)       Derneğin federasyonlara katılması ve ayrılması konusunda karar alır,
f)       Derneğin Uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması kararını verir,
g)       Derneğin feshine karar verir,
h)      Üyelikten çıkarılma hakkında son kararı verir,
i)        Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer hususları yerine getirir,
j)        Yıllık üyelik aidat miktarını karara bağlar,
k)      Gerek görülen yerlerde bu tüzükle belirlenen usullere uygun olarak şube açılması ve kapatılması konusunda karar verir.
Genel Kurul Kararları katılanların çoğunluğuyla ve açık oylama ile alınır. Merkez Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Onur Kurulu üyelerinin seçimleri için gizli oylama yapılır. Diğer hususlarda Genel Kurul toplantısına katılanların 1/3’nün istemesi halinde gizli oya başvurulması zorunludur. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

OLUŞUMU

Madde 16:

 • Merkez yönetim kurulu merkez genel kurulundan sonra derneğin en yetkili yürütme ve karar organıdır. Merkez genel kurulunca dernek üyeleri arasından seçilecek 9 asil ve 9 yedek üyeden oluşur. Üyelerin seçiminde gizli oy yöntemi kullanılır. Asil üyelerde boşalma olması halinde yedek üyelerden, aldıkları oy sayısına göre sıralanarak tamamlanır.
 • Merkez genel kurulunca seçilen merkez yönetim kurulu üyeleri ilk kurul toplantısında asli üyeler arasından 1 genel başkan, 1 genel başkan yardımcısı, 1 genel sekreter, 1 genel sayman seçer. Seçimde hazır bulunanların oy çokluğu yeterlidir.

GÖREV VE YETKİLERİ
 
Madde 17:
Merkez yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a)     Tüzük hükümlerini ve merkez genel kurul kararlarını uygular,
b)     Derneğe ücretli personel alınmasına karar verir,
c)     Derneğe ait kıymetli evrak, demirbaş ve tüm değerlerin iyi saklanması ve bunlara ilişkin işlemlerin doğru ve düzenli yapılmasını sağlar,
d)     Gelir ve gider hesaplarını yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Merkez Genel Kuruluna sunar,
e)     Her türlü satın alma ve masraf işlerini yapar,
f)       Dernek işleyişi ile ilgili çalışmaları yasa ve tüzük hükümlerine göre düzenler,
g)     Dernekçe kurulan her türlü işletme ve tesisin çalışmalarını yürütür,
h)     Dernek şubelerinin kurucularına yetki verir,
i)      Derneğin faaliyetleri ile ilgili araştırma ve inceleme komisyonları oluşturabilir. Bu iş için gerekli parasal harcamaları idare eder,
j)      Dernek yayın organlarının çıkarılmasına karar verir ve bu iş için gerekli parasal   harcamaları idare eder,
k)     Tüzük değişikliği tasarısı hazırlar ve merkez genel kurulunun onayına sunar,
l)      Derneğe gelir kaynakları araştırır. Üye sayısının artırılması için çalışır,
m)    Kapatılan ya da feshedilen dernek şubelerinin üyelerinin, hangi şubenin üyesi olacaklarına karar verir,
n)     Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için 6 aylık dönemleri kapsayan çalışma programları hazırlar,
o)     Derneği dış ilişkilerde temsil eder,
p)     Dernek disiplin yönergesini ve ödül yönergesini hazırlar, genel kurula sunar ve Genel Kurulun onayı ile yürürlüğe girecek yönergeleri uygular,
q)     Tüzükte kendisine verilen diğer işleri yapar,
r)      Yurtdışı derneklere üyelik ve işbirliği konusunda gerekli tüm çalışmaları yürütür,
s)     3. maddedeki çalışmaları gerçekleştirmek için kurul ve komisyonlar kurar, bunlarla ilgili iç yönetmelikler hazırlar ve Merkez Genel Kurulu’nca onaylandıktan sonra yürütülmesini sağlar,
t)      Derneği taahhüt altına koyan tüm belgelerde çift imza bulunması zorunludur.
 
TOPLANMASI

Madde 18:
Merkez yönetim kurulu en az 30 günde bir toplanır. Toplantıya çağrı başkan tarafından, olmadığı zamanlarda yardımcısı tarafından yapılır. Gündemi hazırlamak genel sekreterin görevidir. Merkez yönetim kurulu iki üyesinin isteği ve çoğunluk onayı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Merkez yönetim kurulu en az 4 üye ile toplanır. Toplantıda bulunanların çoğunluğu ile karar alır. İzinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç veya yılda toplam 6 defa toplantıya katılmayan üyenin merkez yönetim kurulu üyeliği sıfatı düşer. Merkez yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle tam sayısının yarısından aşağı düşerse ve genel hükümlere göre karar alma genel sayısı oluşturulamıyorsa merkez genel kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır.
 
GENEL BAŞKAN

Madde 19:
Genel Başkanlık sıfatı merkez yönetim kurulu başkanındadır. Derneği temsil eder, Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder, Merkez Genel Kurulunun ve Merkez Yönetim Kurulunun kararlarını yürütür, Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Dernek Tüzüğü ve iç düzenlemelerin kendisine verdiği yetkileri kullanır.
 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

Madde 20:
Merkez yönetim kurulu tarafından seçilir. Başkanın bulunmadığı veya görevlendirdiği hallerde merkez yönetim kurulu kararlarının uygulanmasında ve toplantılarda genel başkanın görevlerini üstlenir.
 
GENEL SEKRETER

Madde 21:
Merkez yönetim kurulu tarafından seçilir. Genel sekreter merkezde bulunan bütün çalışma gruplarının üstüdür. Tüzük, merkez genel kurul veya merkez yönetim kurulu kararlarına göre yazışmaları düzenli olarak yürütür. Dernek büroları arasında uyumlu çalışmayı sağlar. Kendisine merkez yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir. Karar defterinin yazılması ve saklanmasından sorumludur.

GENEL SAYMAN 

Madde 22:
Merkez yönetim kurulunca seçilir. Derneğin para işlerinde birinci derecede sorumludur. Dernek adına yapılacak tüm giderlerin tüzüğe, merkez genel kurul ve merkez yönetim kurulu kararlarına, bütçe ve kadro cetvellerine uygun olarak yapılmasını sağlar. Derneğin gelirlerinin ve üye ödentilerinin zamanında ve tam olarak toplanmasını sağlar. Vadesi gelmiş alacakların tahsili için gerekli işlemleri yürütür. Zorunlu defterlerin günü gününe tutulmasını sağlar. Dernek kasasında ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenen miktar kadar para bulundurulur. 

MERKEZ DENETLEME KURULU

Madde 23:
Merkez Denetleme Kurulu, merkez genel kurulu tarafından gizli oyla seçilir. 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Seçilen kurul en geç 20 gün içerisinde toplanarak asil üyeler arasından bir başkan seçer ve başkanın çağrısı ile en az 6 ayda bir toplanır. Merkez yönetim kurulu isteği üzerine veya kendiliğinden denetim görevini yerine getirir.
Görevleri:
a) Derneğin bütçe çalışmalarının tüzük, merkez genel kurul ve merkez yönetim kurulu kararlarına uygun olup olmadığını inceler, gerekli uyarıları yapar.
b) Merkez genel kuruluna sunulan faaliyet raporları ile kesin hesabın uygunluk denetimini yapar. Durumu bir raporla Merkez Genel Kurula sunar.
c) Hazırlanan bütçede öngörülen harcamaların düzenli ve amaca uygun yapılıp yapılmadığına, bütçede öngörülen harcamalar için yetkili organların onayının alınıp alınmadığını, harcamaların bütçe kapsamını aşıp aşmadığına ilişkin denetim yapar. Yasa ve tüzükte bulunan ve öngörülen belgelerin bulunup bulunmadığını denetler. Gelir ve gider çizelgeleri ile bilançonun kayıtlara uygun olup olmadığını inceler.
d) Dernek hesap ve defterlerini inceler, merkez yönetim kurulundan bilgi ister. Mali konularla ilgili gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında merkez yönetim kurulu toplantısına katılabilir.
e) Merkez genel kurul toplantılarında bulunarak, ilgili konularda sunulan sorulara yanıt verir
f) Merkez denetleme kurulu üyeleri görevlerini yerine getirirken gördükleri, öğrendikleri noksanlık ve yolsuzlukları belgeleyerek genel kurula sundukları raporda belirtmek zorundadırlar.

ONUR KURULU

Madde 24:
Onur Kurulu, uzmanlıkta 3 yılını doldurmuş aile hekimliği uzmanı 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Onur kurulu üyeleri merkez ve şube yönetim kurullarının önerdiği birer aday arasından Merkez Genel Kurulu’nda gizli oyla seçilir. Asil üyelerden boşalma olması halinde yedek üyelerden, aldıkları oy sayısına göre sıralanarak tamamlanır. Asil üyeliğe seçilen üyeler en geç 20 gün içerisinde toplanarak içlerinden bir kişiyi başkan seçerler. Onur kurulu, başkanının çağrısı ile toplanır. İncelenen konu ile ilgisi bulunan veya hakkında inceleme yapılan kimse ile akrabalığı bulunan üyeler kurula katılamazlar bu durumda yedeklerden yeterli sayıda üye ile sayı üçe tamamlanır.
 
ONUR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 25:
Onur Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Merkez Genel Kurulu’na karşı sorumludur.
b) Dernek Disiplin Yönergesi ve Ödül Yönergesine uygun işlemleri yapar.

YETERLİLİK KURULU (TAHYK)

Madde 26:
Kuruluşu, görevleri, yetkileri ve işlemleri Yeterlilik Kurulu Yönergesinde gösterilir.

ŞUBELER VE ORGANLARI

KURULUŞU
Madde 27:
Merkez Genel Kurulu gerekli gördüğü illerde şubeler açabilir. Şubelere bağlı olan iller MYK tarafından belirlenir. İl merkezleri dışında şube açılamaz. Bir il merkezinde şube açılabilmesi için derneğin ilkelerini benimsemiş, en az 20 asli üyenin o ilde ya da Merkez yönetim kurulunca o şubeye bağlanması uygun görülen illerde görev yapıyor ya da ikamet ediyor olması zorunludur. Aralarında il temsilcisinin de bulunduğu en az 3 kurucu üyenin genel merkeze göndereceği yetki isteme yazısında her üyenin adı, soyadı, adresi, görevi, üye numarası ve imzasının bulunması şarttır. Merkez Genel Kurulu ilk toplantısında konuyu görüşür alınan karar kurucu üyelere tebliğ edilir. Şube kurma yetkisi verilmişse kurucu üyeler dernekler kanunun ilgili maddesi hükümleri çerçevesinde durumu mahallin en büyük mülki amirine bildirir. Kurucu üyeler dernekler yasasında öngörülen şartları yerine getirerek yapacakları başvurudan itibaren en geç 6 ay içerisinde genel kurula gitmek zorundadırlar. Geçici yönetim kurulu seçimle işe gelmiş şube yönetim kurulları ile aynı yetkilere sahiptir.
 
Madde 28: Geçici yönetim kurulu seçimle işe gelmiş şube yönetim kurulları ile aynı yetkilere sahiptir. Geçici yönetim kurulu, dernekler yasası, tüzük, merkez yönetim kurulu kararları, merkez direktif ve duyurularına uygun olarak ilk genel kurulda şube yönetim kurulu seçilinceye kadar çalışır.

ŞUBE ORGANLARI 
Madde 29:
Şube organları:
a) Şube genel kurulu
b) Şube yönetim kurulu
c) Şube denetleme kurulu
 
ŞUBE GENEL KURULU
Madde 30:
Şube genel kurulu şube üyelerinden oluşur. Toplantı dönemleri olağan olarak üç yılda bir, Ocak ayı içerisindendir. Ara yıllarda organ seçimleri yapılmaksızın, Mali Kurul yapılabilir. Şube Mali Kurul toplantısı yapılıp yapılmamasına Şube Yönetim Kurulu’nca karar verilir.  
Şube genel kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Şube organlarını seçer. Şube yönetim kurulu için 5 asil 5 yedek, şube üye sayısı 1.000 ve daha fazla olduğu takdirde 7 asil 7 yedek üye şube genel kurulunda gizli oyla seçilir.
b) Şube denetleme kurulu için gizli oyla 3 asil ve 3 yedek üye seçer.
c) Merkez genel kurul delegelerini Tüzük Madde 11’e uygun olacak şekilde seçer ve geçerli listelerini Şube Genel Kurulunun tamamlanmasından en geç bir hafta sonra Merkez Yönetim Kuruluna bildirir. Listelerin gönderilmesi ile birlikte, bir önceki yılın Genel Merkez Ödentilerinin de gönderilmesi zorunludur. 
 d) Şube genel kurullarının yetkilerine dernekler yasası ve tüzüğün ilgili hükümleri uygulanır. Genel kurul şubenin tüm gelir ve giderlerini, çalışmalarını inceler, sorumlu organlarını aklar, gerekli görülürse haklarında hukuki işlemlerin uygulanmasına karar verir.
e) Şube genel kurulu olağan dönemler dışında, şube yönetim kurulu veya şube denetleme kurulu veya üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzenine şube yönetim kurulunca toplantıya çağrılabilir.
 
ŞUBE YÖNETİM KURULU
Madde 31:
Şube yönetim kurulu şube genel kurulunca, şube üyeleri arasından seçilecek, 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Şube yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Şube yönetim kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında asil üyeleri arasından 1 başkan, 1 sekreter ve 1 sayman seçer. Seçimlerde salt çoğunluk ile yetinilir.
b) Şube yönetim kurulu, dernekler yasası, tüzük, yönetmelik hükümlerini ve genel merkez tarafından yükümlendirilen görevleri yerine getirir.
c) Şubenin faaliyetleri ile ilgili araştırma ve inceleme komisyonları oluşturulabilir.
d) Şubeye ait kıymetli evrak, demirbaş ve tüm değer1erin iyi saklanması ve bunlara ilişkin işlemlerin doğru ve düzenli yapılmasını sağlar.
e) Şube çalışmalarını yürütmek üzere 6 aylık çalışma programlarını hazırlar ve 1 nüshasını merkez yönetim kuruluna gönderir.
f) Şubenin gelir ve gider hesaplarını yapar, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlar.
g) Şube yönetim kurulu en az 30 günde 1 olmak üzere belirli günlerde toplanır.
h) Şube yönetim kurulu toplantılarına arka arkaya 3 defa izinsiz ve mazeretsiz olarak katılmayan üyelerin şube yönetim kurulu üyeliği sıfatı düşer.
ı) Derneği taahhüt altına koyan tüm belgelerde çift imza bulunması zorunludur.
 
 
ŞUBE DENETLEME KURULU
Madde 32:
Şube denetleme kurulu, şube genel kurulu tarafından, şube üyeleri arasından 3 asil ve 3 yedek üye seçilmek üzere oluşturulur. Seçim gizli oy yöntemi ile yapılır.
a) Şube bütçe çalışmalarının, tüzük, şube genel kurulu ve şube yönetim kurulu kararlarına uygun olup olmadığını inceler ve gerekli uyarıları yapar.
b) Şube genel kuruluna sunulan faaliyet raporlarıyla kesin hesabın uygunluk denetimini yapar. Durumu bir raporla şube genel kuruluna sunar.
c) Harcamaların uygun olarak yapılıp yapılmadığına, öngörülen harcamalar için gerekli onayların alınıp alınmadığına, gerekli belgelenin bulunup bulunmadığına ilişkin incelemeleri yapar.
d) Şube hesap ve defterlerini inceler, şube yönetim kurulundan bilgi ister. Mali konularla ilgili gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında şube yönetim kurulu toplantısına katılabilir.
e) Şube genel kurul toplantılarında bulunarak ilgili konularda sorulan sorulara yanıt verir.
f) Şube denetleme kurulu üyeleri görevlerini yerine getirirken gördükleri, öğrendikleri noksanlık ve yolsuzlukları belgeleyerek genel kurula sundukları raporda belirtmek zorundadırlar.

BÖLÜM 4

MALİ HÜKÜMLER

Madde 33:
Derneğin gelirleri şunlardır:
a) Üye aidatları
b) Bağış ve yardımlar
c) Örnek tesisler, satış depoları, üyelere ilişkin misafirhane, dinlenme yerleri, lokal, dergi, kitap, broşür ve dernekçe yapılan çeşitli teşebbüs gelirleri
d) Resmi makamlardan izin alınarak düzenlenen temsil, tiyatro, gece, eşya piyangoları ve açılacak sergilerin gelirleri
e) Rozet vb. satış gelirleri
f) Genel merkez ve şubelerin gelirleri
g) Mevduat faizleri
h) Tıbbi toplantı ve kongreler
 
Madde 34:
Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere, şubeler üye aidatlarının %30’unu her yılın Ocak ve Temmuz aylarında karşılıklı mahsuplaşırlar. Genel Merkezin bilgisi dışında 3 dönem ödentilerini göndermeyen şube yönetim kurulları, merkez yönetim kurulu kararı ile görevden alınırlar. Dernek genel merkezi zorunlu durumlarda ve derneğin olanaklarına göre merkez yönetim kurulu kararı ile merkez payını şubeye bırakabilir veya maddi yardımda bulunabilir.
 
Madde 35:
Derneğin hesap yılı, genel merkezde Ocak ayının 1. Gününden başlar, aynı yılın Aralık ayının sonuncu günü biter. Derneğin paralarının ulusal bankalardan birine yatırılması zorunludur. Yasal limite kadar ihtiyat dernek kasasında bulundurulabilir.
 
Madde 36:
Dernekler tutulması gerekli defterler şunlardır:
a) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
b) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
c) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
d) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
e) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
f) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
g) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
 
Şubelerce yukarıda sayılan defterlerden (g) fıkrası dışındaki defterlerin tutulması ve defterlerin noterlikçe tasdiki zorunludur.

BÖLÜM 5

TASFİYE VE DERNEĞİN FESHİ

Madde 37:
Derneğin kendi genel kurulunda feshine karar verebilmesi için Türk Medeni Kanununun 81. maddesinin öngördüğü şekil ve sayı ile karar alınmış olması gerekir. Fesih kararının görüşülebilmesi için genel kurul gündemine alınmış olması ve merkez genel kurul delegeleri seçilirken ayrıca kendilerine fesih yetkisinin de verilmiş olması gerekir. Gerek merkez genel kurul kararı ile, gerekse yasa ve mevzuatta öngörülen fesih hallerinde derneğin tüm malları, alacakları, mevcut paraları, tüzüğünde belirlediği amaçlara uygun çalışan herhangi bir sağlık derneği veya odasına bırakılır.  Derneğin feshine karar verebilmesi için haklı nedenlerin bulunması gerekir. Merkez yönetim kurulunun oluşturacağı Tasfiye Kurulu tasfiye işlemlerini yürütür.

BÖLÜM 6

GENEL HÜKÜMLER

Madde 38:
Merkez yönetim kurulunda görevlilerin seçimi ve güven oylamaları gizli oyla yapılır. Tüzükte başka hüküm bulunmayan hallerde dernek organlarının kararlarında salt çoğunluk aranır. Merkez yönetim ve denetleme kurulu üyeleri dernek genel kurulunda, şube yönetim ve denetleme kurulu üyeleri şube genel kurulunda aklama için yapılan oylamaya katılamazlar.
 
Madde 39:
Genel kurulda ana tüzükte yapılan değişiklikler, yönetim kuruluna seçilen üyelerin vazifeleri, ikametgahları, mahallin en büyük mülki amirine bildirilir.
 
Madde 40:
Herhangi bir nedenle kapanan şubenin malları, parası genel merkeze teslim edilir. Teslim edilmemesi veya eksik teslim edilmesinden şubenin son yönetim kurulu üyeleri müştereken ve müteselsilen sorumludur. Aynı yerde yeni bir şube kurulursa bu para ve mallar yeni şubeye devredilir.
 
Madde 41:
Dernekler yasası hükümlerine uygun olarak hazırlanan tüzüğün içermediği hususlarda kesin bir kayıt yoksa, Dernekler yasası ve mevzuata göre de çözüm bulunamıyorsa merkez yönetim kurulu kararına göre hareket edilir.
 
Madde 42:
Bu tüzükte düzenlenmemiş tüm hususlarda veya eksik düzenlemelerde Dernekler yasasının ilgili hükümleri uygulanır.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Ek Madde: 1- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetleme kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Ek-Madde 2-Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. 
 
Madde 43:
Dernek kurucu üyelerinin adları, soyadları, vazifeleri, ikametgah ve tabiyetleri:
ADI SOYADI - MESLEK - UYRUK - ADRESİ
Süleyman Görpelioğlu - Doktor - T.C. - Hoşdere Cad. 35/19 Y. Ayrancı/Ankara
Füsun Ruhi - Doktor - T.C - 12. Cad. 31. Sokak 34/12 Demetevler/Ankara
Ali Cerrahoğlu - Doktor - T.C - Esat Cad. 64/11 Ankara
Mehmet Ali Özkan - Doktor - T.C - Mühendisler Sok. 13/3 Etlik/Ankara
Mücahit Emin Polat - Doktor - T.C - Gökçek Sok. 30/2 Gaziosmanpaşa/Ankara
Nevzat Ereser - Doktor - T.C - Gazi Mah. Özata Sok. No:19 Ankara
Mustafa Atalay - Doktor - T.C - Güvenlik Cad. 60/5 A. Ayrancı/Ankara
Zerrin Başer - Doktor - T.C - 47. Sok. No:3/11 Bahçelievler/Ankara
Osman Nuri Şentürk - Doktor - T.C - Kızılırmak Mah. 8. Sok. 3/14 Çukurambar/Ankara
Handan Özmumcu - Doktor - T.C - Güniz Sok. Güniz Apt. 18-A/7 Kavaklıdere/Ankara
Songül Acar - Doktor - T.C - Şefkat Mah. Emel Sok. 14/2 Keçiören/Ankara
Mehmet Ungan - Doktor - T.C - Paris Cad. 48/14 Kavaklıdere/Ankara