“Mesleki Sorumluluk Sigortasında Korona Değişikliği Yapılmalıdır” Talebimiz Gereğince Maliye Ve Hazine Bakanlığınca Sigorta Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

COVID-19 pandemisi olarak tanımlanmış ve tüm ülkeler tarafından çok ciddi önlemler alınarak mücadele devam etmektedir. Dernek üyelerimizce yapılan başvurularda, hastane başhekimlikleri ya da il sağlık müdürlüklerince branş farkı gözetilmeksizin tüm hekimlerin ya acil ya da pandemi polikliniklerine ya da filyasyon ekiplerinde görevlendirildiği bilgisini ulaştırmışlardır.

Bu durumun olası bir malpraktis iddiası durumunda aile hekimliği uzmanlarının risk grubunun farklı olmasından dolayı mağdur olunabileceği değerlendirilmiştir. Bu durumda yapılması zorunlu olan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında kargaşaya neden olabileceği ve pandemi nedeniyle talep edilebilecek zararlara karşı sigorta kapsamının belirlenmesi ve Sigorta Genel Şartları’nda bu salgınla mücadelede görevlendirilen tüm hekimleri kapsayacak bir değişikliğin yapılarak, olası bir riziko durumunda poliçenin risk grubu 4 üzerinden koruma sağlayacak bir değişikliğin yapılması gerektiği değerlendirilmiş ve bu konuda hem Hazine ve Maliye Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuş, yazılarımız yazılmış durumun takipçisi olacağımızı paylaşmıştık.

Yapılmasını istediğimiz değişiklik 23.05.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklik metni şöyledir:

MADDE 1 – 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’in ekinde yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatının A.TARİFE başlıklı bölümüne 1 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 2 nci madde eklenmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“2. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile bu kurum ve kuruluşların bağlı, ilgili veya ilişkili birimlerinde pandemi sebebiyle yapılan görevlendirmeler kapsamındaki tüm iş ve işlemler III. Risk Grubu kapsamında değerlendirilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.1. Sigortanın Konusu başlıklı bölümüne yedinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Buna ek olarak, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan ve mesleklerini serbest olarak icra eden sigortalıların kendi görev yeri ve branşı dışında da olsa ilgili mevzuat çerçevesinde kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile bu kurum ve kuruluşların bağlı, ilgili veya ilişkili birimlerinde pandemi sebebiyle görevlendirilmeleri nedeniyle yürüttükleri faaliyetleri, ilave sözleşme düzenlenmeksizin veya prim tahsil edilmeksizin poliçenin kapsamına dahildir.”


Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı nezdindeki girişimlerimiz olumlu sonuç vermiş ve bu süreçte aile hekimliği uzmanlarının pandemi nedeniyle görevlendirilmesi halinde olası tazminat talebinde sigorta kapsamı Risk Grubu III’e çıkarılmıştır.

Tüm üyelerimizin dikkatine sunarız.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Merkez Yönetim Kurulu 


 

This article was published under the category Aile Hekimliği Haberleri on 24/05/2020 11:00.