Marmara Aile Hekimliği AD'da Uzmanlık Eğitimi

Nisan TUS'u sonuçlarının açıklandığı uzmanlık eğitimi konularında tartışmaların yaşandığı bu günlerde Marmara Aile Hekimliği AD uzmanlık eğitimi programına dair bilgi notlarını web sitemizde paylaştı.
Uzmanlık Eğitimi İçin Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalını Seçmek İsteyenler İçin Bilgilendirme
 
1995’te kurulan Anabilim Dalımız, 1997’ten beri Aile Hekimliği uzmanı yetiştirmektedir. Halen Anabilim Dalımızda, 5 öğretim üyesi 26 uzmanlık öğrencisine (asistan) mezuniyet sonrası eğitim vermektedir. Uzmanlık öğrencilerinin eğitimi, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü esaslarına ve Anabilim Dalımız Uzmanlık Eğitimi Programı (UZMEP)Yönergesine göre Anabilim Dalı Başkanının sorumluluğunda yürütülür. Buna göre, Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi 36 aydan oluşmaktadır. Eğitimin 18 ayı Aile Hekimliği, 18 ayı da rotasyonlardan oluşmaktadır. Aile Hekimliği bölümünde geçen sürede asistanlar, Anabilim Dalımızın Aile Hekimliği Polikliniklerinde ve birinci basamak sağlık kurumlarında eğitim almaktadır. Bu dönem içinde asistanın kendi eğitim gereksinimlerine yönelik olarak plan yapmasına ve kendini geliştirecek etkinlikler içinde yer almasına fırsat verilir. Rotasyonlar için belirtilen birimlerle işbirliği yapılmaktadır: İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Psikiyatri Anabilim Dalı, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Acil Tıp. Ayrıca, bu rotasyonlara ek olarak “seçmeli” rotasyonlar ve uzmanlık eğitiminde tanımlanmamış çalışmaların yapılabilmesi için ilgili birimlerle işbirliği yapılmaktadır.
 
Eğitim ve Değerlendirme
Uzmanlık Eğitimi Programının nasıl yürütüldüğü ve içeriği UZMEP’te ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Eğitimde esas olarak iş başında yapılandırılmış öğrenim ve gelişim dosyasından öğrenme metotları uygulanmaktadır. Ayrıca haftada bir yarım gün Anabilim Dalı Eğitim Salonunda yıllık olarak planlanan eğitim programı yürütülür. Rotasyonlar süresince de asistanlar bu toplantılara katılmaya devam ederler. Bu eğitimler probleme veya göreve dayalı çalışmalar, seminer, makale sunumları, olgu tartışmaları, refleksiyon oturumları gibi öğrenim etkinlikleri şeklinde yürütülür. Bu toplantılarda uzmanlık öğrencilerinin eğitim süresince 3 seminer, 6 makale sunumu, 4 olgu sunumu gerçekleştirmesi beklenir.
 
Değerlendirmede klasik sınavlar, 360 derece değerlendirme ve Mini Klinik Sınavlar, ödev raporları ve Gelişim Dosyasının değerlendirilmesi kullanılmaktadır.
 
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Tüzüğü’ne göre, “Uzmanlık Eğitim Karnesi” doldurulur. Anabilim Dalı Başkanı, asistanların göreve bağlılığı, çalışma, araştırma ve yönetme yetenekleri ile meslek ahlağı hakkındaki görüş ve kanaatlerini uzmanlık eğitimi takip sistemine kaydeder. Olumsuz görüş ve kanaat notu alanlar uyarılır, 2 kez olumsuz görüş alanların birimi değiştirilir, yeni birimde de 2 kez olumsuz kanaat alanların ilişiği kesilir.
 
Tez Çalışması ve Uzmanlık Sınavı
Uzmanlık eğitiminin tamamlanması için; aile hekimliği ile ilgili bir konu üzerinde hazırladıkları tezin kabul edilmiş olması, uzmanlık eğitimi süresinin ve rotasyonların tamamlanmış bulunması, uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının ilgili birim sorumlusu tarafından onaylanmış bulunması, Uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarılı olunması şarttır.
 
Her asistan, tez konusunu Anabilim Dalı Kurulu tarafından atanan danışmanı ile birlikte ilk 18 ay içerisinde belirler ve tez önerisini akademik kurula sunar.
Uzmanlık tezi eğitim süresinin bitiminden 3 ay önce tez, jüriye sunulur. Ve 1 ay içinde savunması yapılır. Tez savunması başarılı olan asistan, uzmanlık eğitimi süresi sonunda uzmanlık sınavına girer.
Uzmanlık sınavı, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü 29. Maddesine gore 2’si farklı dallardan olabilen 5 öğretim üyesinden oluşan bir jüri tarafından yapılır. Uzmanlık sınavı mesleki bilgi ve becerileri değerlendirmeyi amaçlayan teorik ve Pratik sınav şeklinde yapılır.
Uzmanlık Öğrencilerinin Sorumlulukları
Uzmanlık öğrencisi,
Eğitim sorumlusunun gözetim ve denetiminde araştırma ve eğitimi çalışmalarında ve sağlık hizmeti sunumunda görev alır, deontolojik ve etik kurallara uyar.
 
Rotasyonlarda edinilmesi beklenen yeterlilik alanlarında UzmEP Yönergesinin takibi ile resmi yazışmaların zamanında yürütülmesinden sorumludur. Her bir rotasyonunun tamamlanmasından sonra öğrenci tarafından hazırlanan Değerlendirme Formu ilgili Anabilim Dalı Başkanı tarafından imzalanarak Aile Hekimliği Anabilim Dalı'na iletilir.
Kendini geliştirme sorumluluğunu taşır. Bu tutumun gelişmesi için tüm öğretim üyeleri asistana destek olur.
Görev yaptığı süre içinde hizmet verdiği kişilerin temel hak ve özgürlüklerine, özellikle de sağlık hakkı ve hasta haklarına saygı göstermekle yükümlüdür.
Anabilim Dalı içinde ve dışında multidisipliner çalışmanın gerektirdiği ekip anlayışı ve deontolojiye uyar. Ekip içinde görev, hak ve sorumluluklara karşılıklı olarak saygı gösterilir.
AHEK ekibi içinde karşılıklı olarak dürüst ve açık bir etkileşim ortamının sağlanması ve sürdürülmesi ile üretkenliği, katılımcılığı ve eğlenceyi artırıcı tutumların desteklenmesi yönünde etkin tutum alır.
Tüm eğitimi boyunca mevcut sorumluluklarını yerine getirerek bilimsel çalışmalar içinde yer alması beklenir.
 
Uzmanlık eğitimi yönetmelikleri:
 

Uzmanlık eğitimi yönetmeliği

Uzmanlık eğitimi rotasyonları

 

TUK kararları

This article was published under the category Doç. Dr. Çiğdem Apaydın Kaya on 06/06/2016 13:00.