Mahkeme Yerleştirme Sınırlamasının İptalinde Israr Ediyor

Hukuk büromuzun 2011 yılında açtığı ve Kayseri İdare Mahkemesinin aşağıda belirtilen kararı Danıştay 5. Daire tarafından iptal edilmişti.

1-) Geçiş sonrası yerleştirmelerde 1/3 kontenjan sınırlaması uygulanmayacaktır. 

2-) Geçiş sonrası yerleştirmelerde aile hekimliği uzmanı aile hekimleri birinci grup olarak istediği pozisyona yerleşebilecektir. 

Kayseri İdare Mahkemesi dosyayı yeniden inceledikten sonra mahkeme web sitemizde burada yer alan linkte ve aşağıda özetlediğimiz kararında ısrar edilmesine ve dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

2011 tarihli mahkeme kararı ve gerekçesi:

Mahkemece dava dilekçesinde iddialar ve davalı idarenin savunmaları birlikte değerlendirilmiş ve 14.10.2011 tarihinde işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmişti. Mahkemece 08.03.2012 tarihinde duruşma icra edilmiş ve yapılan yargılama sonucunda 08.03.2012 tarih ve 2011/699 E 2012/251 K sayılı kararı ile işlemin iptaline karar verilmiştir.  

Mahkemece işlemin iptali kararında şu gerekçeye yer vermiştir:

“ Bu düzenlemelerden anlaşılacağı üzere, gerek ilk yerleştirmede gerek pozisyon boşalması veya yeni pozisyon açılmasında, gerekse de geçiş dönemi sonrasında atama ver yer değiştirmede öncelikle aile hekimliği uzmanı tabiplerin yerleştirilmesinin yapılacağı açıktır. 

…Uyuşmazlık konusu olayda, davalı idarece yerleştirmenin yukarıda anılan 6. maddeye göre yapıldığı savunulmuş ise de bu maddede uzman tabip ve tabiplerin  gruplar halinde hizmet puanına göre sıralanacağı kuralı yer aldığına göre anılan yerleştirme işleminde davacı haricinde aile hekimliği uzmanı tabip olmadığından davacının birinci grup olarak yerleştirilmesi yapıldıktan sonra diğer grupların hizmet puanına göre sıralanarak yerleştirmesinin yapılması gerekirken grup ayırımı yapılmaksızın aile hekimliği uzmanı tabip olan davacının diğer uzman tabip ve tabiplerle aynı gruba dahil edilmek suretiyle tesis edilen dava konusu işlemde yukarıda ver verilen mevzuat hükümlerine uygunluk bulunmamıştır.“

This article was published under the category Hukuk Duyuruları on 22/01/2014 00:00.