Kayseri 2. İdare Mahkemesinin 2011/699 e 2012/251 K Sayılı Kararının Değerlendirilmesi

KAYSERİ 2. İDARE MAHKEMESİNİN 2011/699 E 2012/251 K SAYILI KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Olay:
Derneğimiz üyelerinden Uzm.Dr. Selami İBİLİOĞLU,  Derneğimiz hukuk bürosu ile görüşmesinde; Kayseri ilinde 30.04.2011 tarihinde Aile hekimliği ek yerleştirmeleri yapıldığını,  XXX Aile Sağlığı Merkezine yerleştirilmesi talebinde bulunduğunu ancak İdarenin yerleştirme işlemlerini, 25 Mayıs 2010 tarih ve 27591 sayılı “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğin Ek–1 Aile Hekimliği Uygulamasında Atama ve Nakillerle İlgili Usul ve Esaslar “Sözleşme ile çalıştırılacak aile hekimleri MADDE 2- (4) Pilot ilde pozisyon boşalması veya yeni pozisyon açılması’’ hükümlerine göre yaptığını, yerleştirme talebinde bulunduğu pozisyonun “aile hekimliği uzmanı hekimlere” kontenjan gereği kapatıldığını, yerleştirme işlemi sırasında talebinin reddedildiğini bildirmiş ve hukuki destek talebinde bulunmuştur.
Uzm.Dr. Selami İBİLİOĞLU yerleştirme işlemi sırasında yerleştirilmek istediği pozisyonu tercih etmiş, ancak talebinin reddedilmesi üzerine Kayseri  il Sağlık Müdürlüğü  Aile hekimliği Yerleştirmesi Durum Tespit Tutanağının üzerine el yazısı ile ‘‘XXX aile hekimliği birimine yerleştirilmek istememe rağmen o birimde Aile hekimliği uzmanı kontenjanı bulunmadığından yerleştirmem XXX aile hekimliği birimine yapılmamıştır.’’  Şeklinde not düşmüş ve bu tutanak da komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanmıştır. 
Derneğimiz hukuk bürosunun da hukuki desteği ile red işleminin hukuka aykırı olduğu, yerleştirme işlemlerinin, Kayseri ilinin geçiş sürecinin tamamlandığı, “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğin Ek–1 Aile Hekimliği Uygulamasında Atama ve Nakillerle İlgili Usul ve Esaslar “Sözleşme ile çalıştırılacak aile hekimleri MADDE 2- (4)’üne göre değil, geçiş dönemi sonrasında atama ve yer değiştirmeye ilişkin esasları düzenleyen MADDE 5- (1) ‘e göre yapılması gerektiği, yerleştirme sıralamasında yerleşme talebinde bulunan aile hekimliği uzmanı hekimlere kontenjan sınırlaması getirilemeyeceği gerekçeleri ile yürütmeyi durdurma talepli olarak Kayseri İdare Mahkemesi nezdinde iptal davası açılmıştır. 
Mahkemece dava dilekçesinde iddialar ve davalı idarenin savunmaları birlikte değerlendirilmiş ve 14.10.2011 tarihinde işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmişti. Mahkemece 08.03.2012 tarihinde duruşma icra edilmiş ve yapılan yargılama sonucunda 08.03.2012 tarih ve 2011/699 E 2012/251 K sayılı kararı ile işlemin iptaline karar verilmiştir.  
Mahkemece işlemin iptali kararında şu gerekçeye yer vermiştir:
“ Bu düzenlemelerden anlaşılacağı üzere, gerek ilk yerleştirmede gerek pozisyon boşalması veya yeni pozisyon açılmasında, gerekse de geçiş dönemi sonrasında atama ver yer değiştirmede öncelikle aile hekimliği uzmanı tabiplerin yerleştirilmesinin yapılacağı açıktır. 
…Uyuşmazlık konusu olayda, davalı idarece yerleştirmenin yukarıda anılan 6. maddeye göre yapıldığı savunulmuş ise de bu maddede uzman tabip ve tabiplerin  gruplar halinde hizmet puanına göre sıralanacağı kuralı yer aldığına göre anılan yerleştirme işleminde davacı haricinde aile hekimliği uzmanı tabip olmadığından davacının birinci grup olarak yerleştirilmesi yapıldıktan sonra diğer grupların hizmet puanına göre sıralanarak yerleştirmesinin yapılması gerekirken grup ayırımı yapılmaksızın aile hekimliği uzmanı tabip olan davacının diğer uzman tabip ve tabiplerle aynı gruba dahil edilmek suretiyle tesis edilen dava konusu işlemde yukarıda ver verilen mevzuat hükümlerine uygunluk bulunmamıştır.“
Değerlendirme: 
Kayseri İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararında belirtilen gerekçelere paralel olarak verdiği iptal kararından şu sonuçlar çıkmaktadır:
1-) Geçiş sonrası yerleştirmelerde 1/3 kontenjan sınırlaması uygulanmayacaktır. 
2-) Geçiş sonrası yerleştirmelerde aile hekimliği uzmanı aile hekimleri birinci grup olarak istediği pozisyona yerleşebilecektir. 
Geçiş sonrası (31.12.2010 tarihi itibari ile tüm Türkiye’de geçiş tamamlanmıştır) yapılacak yerleştirmelerde 25 Mayıs 2010 tarih ve 27591 sayılı “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğin Ek–1 Aile Hekimliği Uygulamasında Atama ve Nakillerle İlgili Usul ve Esaslar “Sözleşme ile çalıştırılacak aile hekimleri MADDE 2’de belirtilen 1/3 kontenjan sınırlamasının uygulanamayacağını açıktır. Çünkü Mahkemece bu konuda hiçbir değerlendirme yapılmamıştır. Mahkeme aksi görüşte olsaydı, yani yerleştirme işleminde hizmet puanına göre sıralama yapılsa dahi kontenjan sınırlamasının uygulanması gerektiğini düşünseydi, yerleştirme işlemi sırasında hizmet puanı sıralamasından önce kontenjan yokluğunu belirterek talebi reddederdi. 
Ancak Mahkemece, yerleştirmeye konu boş pozisyon için aile hekimliği uzmanı hekim (1/3) kontenjanı olup olmadığı değerlendirilmemiş ve aile hekimliği uzman hekimi olan Uzm. Dr. Selami İBİLİOĞLU’nun birinci grup olarak istediği pozisyona yerleşmesi gerektiği belirtilerek aksi yöndeki işlemin iptaline karar vermiştir. Dolayısıyla bu karar, bundan sonraki yerleştirme işlemlerinde aile hekimliği uzmanı aile hekimlerinin birinci grup olarak istediği boş pozisyona kontenjan sınırlamasına bağlı olmadan yerleşebilmeleri için örnek olacak bir karardır. Davanın Danıştay denetiminden geçmesi durumunda ise emsal karar olacaktır. 
Aynı yönde bir başka hukuka aykırı işlemde Mersin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılmış ve TAHUD üyelerinden Uzm. Dr. Tuncay ÇELİKER’in birinci grup olarak yerleşme talebi reddedilmiştir. Bu işlemin iptali talebiyle Hukuk Büromuz tarafından vekil sıfatı ile Mersin 1. İdare Mahkemesi’nin 2012/259 E sayılı dosyası ile iptal davası açılmıştır. Davadaki gelişmeler ayrıca iletilecektir. Belirtilen şekilde yerleştirme işleminde mağduriyet yaşayan üyelerinizin YK ve hukuk büromuz ile irtibata geçmelerinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Saygılarımızla.
TAHUD Hukuk Bürosu

KAYSERİ 2. İDARE MAHKEMESİNİN 2011/699 E 2012/251 K SAYILI KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Olay:

Derneğimiz üyelerinden Uzm.Dr. Selami İBİLİOĞLU,  Derneğimiz hukuk bürosu ile görüşmesinde; Kayseri ilinde 30.04.2011 tarihinde Aile hekimliği ek yerleştirmeleri yapıldığını,  XXX Aile Sağlığı Merkezine yerleştirilmesi talebinde bulunduğunu ancak İdarenin yerleştirme işlemlerini, 25 Mayıs 2010 tarih ve 27591 sayılı “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğin Ek–1 Aile Hekimliği Uygulamasında Atama ve Nakillerle İlgili Usul ve Esaslar “Sözleşme ile çalıştırılacak aile hekimleri MADDE 2- (4) Pilot ilde pozisyon boşalması veya yeni pozisyon açılması’’ hükümlerine göre yaptığını, yerleştirme talebinde bulunduğu pozisyonun “aile hekimliği uzmanı hekimlere” kontenjan gereği kapatıldığını, yerleştirme işlemi sırasında talebinin reddedildiğini bildirmiş ve hukuki destek talebinde bulunmuştur.

 

Uzm.Dr. Selami İBİLİOĞLU yerleştirme işlemi sırasında yerleştirilmek istediği pozisyonu tercih etmiş, ancak talebinin reddedilmesi üzerine Kayseri  il Sağlık Müdürlüğü  Aile hekimliği Yerleştirmesi Durum Tespit Tutanağının üzerine el yazısı ile ‘‘XXX aile hekimliği birimine yerleştirilmek istememe rağmen o birimde Aile hekimliği uzmanı kontenjanı bulunmadığından yerleştirmem XXX aile hekimliği birimine yapılmamıştır.’’  Şeklinde not düşmüş ve bu tutanak da komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanmıştır. 

Derneğimiz hukuk bürosunun da hukuki desteği ile red işleminin hukuka aykırı olduğu, yerleştirme işlemlerinin, Kayseri ilinin geçiş sürecinin tamamlandığı, “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğin Ek–1 Aile Hekimliği Uygulamasında Atama ve Nakillerle İlgili Usul ve Esaslar “Sözleşme ile çalıştırılacak aile hekimleri MADDE 2- (4)’üne göre değil, geçiş dönemi sonrasında atama ve yer değiştirmeye ilişkin esasları düzenleyen MADDE 5- (1) ‘e göre yapılması gerektiği, yerleştirme sıralamasında yerleşme talebinde bulunan aile hekimliği uzmanı hekimlere kontenjan sınırlaması getirilemeyeceği gerekçeleri ile yürütmeyi durdurma talepli olarak Kayseri İdare Mahkemesi nezdinde iptal davası açılmıştır. 

Mahkemece dava dilekçesinde iddialar ve davalı idarenin savunmaları birlikte değerlendirilmiş ve 14.10.2011 tarihinde işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmişti. Mahkemece 08.03.2012 tarihinde duruşma icra edilmiş ve yapılan yargılama sonucunda 08.03.2012 tarih ve 2011/699 E 2012/251 K sayılı kararı ile işlemin iptaline karar verilmiştir.  

Mahkemece işlemin iptali kararında şu gerekçeye yer vermiştir:

“ Bu düzenlemelerden anlaşılacağı üzere, gerek ilk yerleştirmede gerek pozisyon boşalması veya yeni pozisyon açılmasında, gerekse de geçiş dönemi sonrasında atama ver yer değiştirmede öncelikle aile hekimliği uzmanı tabiplerin yerleştirilmesinin yapılacağı açıktır. 

…Uyuşmazlık konusu olayda, davalı idarece yerleştirmenin yukarıda anılan 6. maddeye göre yapıldığı savunulmuş ise de bu maddede uzman tabip ve tabiplerin  gruplar halinde hizmet puanına göre sıralanacağı kuralı yer aldığına göre anılan yerleştirme işleminde davacı haricinde aile hekimliği uzmanı tabip olmadığından davacının birinci grup olarak yerleştirilmesi yapıldıktan sonra diğer grupların hizmet puanına göre sıralanarak yerleştirmesinin yapılması gerekirken grup ayırımı yapılmaksızın aile hekimliği uzmanı tabip olan davacının diğer uzman tabip ve tabiplerle aynı gruba dahil edilmek suretiyle tesis edilen dava konusu işlemde yukarıda ver verilen mevzuat hükümlerine uygunluk bulunmamıştır.“

Değerlendirme: 

Kayseri İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararında belirtilen gerekçelere paralel olarak verdiği iptal kararından şu sonuçlar çıkmaktadır:

1-) Geçiş sonrası yerleştirmelerde 1/3 kontenjan sınırlaması uygulanmayacaktır. 

2-) Geçiş sonrası yerleştirmelerde aile hekimliği uzmanı aile hekimleri birinci grup olarak istediği pozisyona yerleşebilecektir. 

Geçiş sonrası (31.12.2010 tarihi itibari ile tüm Türkiye’de geçiş tamamlanmıştır) yapılacak yerleştirmelerde 25 Mayıs 2010 tarih ve 27591 sayılı “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğin Ek–1 Aile Hekimliği Uygulamasında Atama ve Nakillerle İlgili Usul ve Esaslar “Sözleşme ile çalıştırılacak aile hekimleri MADDE 2’de belirtilen 1/3 kontenjan sınırlamasının uygulanamayacağını açıktır. Çünkü Mahkemece bu konuda hiçbir değerlendirme yapılmamıştır. Mahkeme aksi görüşte olsaydı, yani yerleştirme işleminde hizmet puanına göre sıralama yapılsa dahi kontenjan sınırlamasının uygulanması gerektiğini düşünseydi, yerleştirme işlemi sırasında hizmet puanı sıralamasından önce kontenjan yokluğunu belirterek talebi reddederdi. 

Ancak Mahkemece, yerleştirmeye konu boş pozisyon için aile hekimliği uzmanı hekim (1/3) kontenjanı olup olmadığı değerlendirilmemiş ve aile hekimliği uzman hekimi olan Uzm. Dr. Selami İBİLİOĞLU’nun birinci grup olarak istediği pozisyona yerleşmesi gerektiği belirtilerek aksi yöndeki işlemin iptaline karar vermiştir. Dolayısıyla bu karar, bundan sonraki yerleştirme işlemlerinde aile hekimliği uzmanı aile hekimlerinin birinci grup olarak istediği boş pozisyona kontenjan sınırlamasına bağlı olmadan yerleşebilmeleri için örnek olacak bir karardır. Davanın Danıştay denetiminden geçmesi durumunda ise emsal karar olacaktır. 

Aynı yönde bir başka hukuka aykırı işlemde Mersin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılmış ve TAHUD üyelerinden Uzm. Dr. Tuncay ÇELİKER’in birinci grup olarak yerleşme talebi reddedilmiştir. Bu işlemin iptali talebiyle Hukuk Büromuz tarafından vekil sıfatı ile Mersin 1. İdare Mahkemesi’nin 2012/259 E sayılı dosyası ile iptal davası açılmıştır. Davadaki gelişmeler ayrıca iletilecektir. Belirtilen şekilde yerleştirme işleminde mağduriyet yaşayan üyelerinizin YK ve hukuk büromuz ile irtibata geçmelerinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Saygılarımızla.

TAHUD Hukuk Bürosu

This article was published under the category Hukuk Duyuruları on 22/03/2012 00:00.