Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik

Özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin iptali için danıştay nezdinde yürütmenin durdurulması ve iptal istemli dava açılmıştır.

Özel hastanelerde çalışacak sağlık personelinin nitelikleri 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Özel Hastanelerde Yönetmeliği’nin Özel Hastanelerde Asgarî Bulundurulacak Sağlık Personeli başlıklı EK-1’inde düzenlenmiştir. Ek-1’in IX. fıkrasında ise özel hastanelerin acil servislerinde görev yapacak hekimlerin nitelikleri uzmanlık alanı düzenlenmiştir. Dava konusu edilen Yönetmelik değişikliğinden önce mevcut düzenleme şöyleydi:

IX- TABİP

Acil ünitesinde en az dört tabip çalıştırılır. Mevcut kadrolu uzman tabipler, mesul müdürce düzenlenen nöbet listesine göre acil ünitesinde pratisyenlik yetkisini de kullanarak nöbet tutabilirler. Veya pratisyen tabip, aile hekimliği uzmanı veya acil tıp uzmanı istihdam edilebilir.

 

 

Bu düzenleme gereğince müvekkil derneğin üyeleri olan aile hekimliği uzmanı hekimler özel hastanelerin acil servis hizmetlerinde kadrolu olarak çalışabilmekteydiler.

Dava konusu edilen Yönetmelik değişikliği ise aynen şöyledir:

IX- TABİP

Acil ünitesinde en az beş pratisyen tabip veya klinik olmayan uzmanlık dallarından uzman tabip çalıştırılır. Mevcut kadrolu uzman tabipler, mesul müdürce düzenlenen nöbet listesine göre acil ünitesinde pratisyenlik yetkisini de kullanarak nöbet tutabilir.

 

Bu değişiklik sonrasında her zaman olduğu gibi davalı idarenin merkez ve taşra teşkilatında Yönetmeliğin nasıl uygulanacağı ve değişiklikteki “klinik olmayan uzmanlık dallarından” ibaresinden ne anlaşılması gerektiği konusunda görüş birliğine varılamamıştır. Hatta Bakanlık ile yapılan şifahi görüşmelerde de bu değişiklikten ne anlaşılması gerektiği konusunda da net bir görüş bildirilememiştir. Sonuç olarak Yönetmelik değişikliğinden önce özel hastanelerin acil servislerinde çalışabilen aile hekimliği uzmanı hekimler değişiklik sonra çalışamaz hale gelmişler ve uygulamada aile hekimliği uzmanı hekimlerin özel hastanelerin acil servislerinde çalışma talepleri İl Sağlık Müdürlüklerince reddedilmeye başlanmıştır. Derneğimize yapılan başvurularda da bu konuda sıkıntı yaşandığı aktarılmıştır.

Yönetmelik değişikliğindeki “klinik olmayan uzmanlık dallarından” ibaresinden ne anlaşılması gerektiği net olarak anlaşılamamakla birlikte bu gün itibari ile Yönetmelik değişikliği öncesi özel hastanelerin acil servislerinde çalışabilen Derneğimiz üyesi aile hekimliği uzmanı hekimler değişiklik sonrası çalışamamaktadırlar. Derneğimizin üyelerinin tamamını ilgilendiren Yönetmelik değişikliğinin “klinik olmayan uzmanlık dallarından” ibaresinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay nezdinde 20.07.2012 tarihinde iptal davası açılmıştır.

Saygılarımızla…

Av. Abdullah HIZAL

TAHUD Hukuk Müşaviri 

This article was published under the category Hukuk Duyuruları on 24/07/2012 00:00.