Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Veren Kurumların Akreditasyonu İçin Temel İlkeler (2019)
 

Aile Hekimliği, birey, aile ve toplum sağlığına katkıda bulunmak üzere, çocukluk, ergenlik, erişkinlik ve ileri yaş gibi yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, cinsiyet, yakınma, hastalık gibi bir ayrım yapmaksızın, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile karşılaşılabilecek tüm sağlık sorunlarının birinci basamakta erken tanı, tedavi, izlem ve rehabilitasyonuna yönelik olarak, tıp etiği ilkeleri ile uyum içinde çağdaş, nitelikli, kanıta dayalı bir sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumları edinmiş olmayı gerektiren bir uzmanlık dalıdır.

Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi, uzmanlık öğrencisinin, aile hekimliği tanımı içinde yeralan temel prensipler doğrultusunda, klinik bilgi, beceri, tutum ve davranışlarının yanı sıra sağlık eğitimi verme becerisi, araştırmacılık ve yöneticilik niteliklerinin geliştirilmesi için uygun olanaklar sağlamayı amaçlamaktadır.

Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi vermekte olan kurumların TUK tarafından onaylanmış olan çekirdek eğitim müfredatı temelinde eğitim programlarını oluşturmaları ve TAHYK akreditasyon standartlarını karşılamaları beklenmektedir. TAHYK Akretitasyon standartları TTB – UDEK önerilerine uygun olarak 9 ana başlık halinde hazırlanmıştır.

Dökümanda yer alan ana başlıklar:

  1. Eğitim Programının Amacı ve Hedefleri
  2. Eğitim Süreci
  3. Uzmanlık Öğrencileri
  4. Uzmanlık Öğrencilerinin Değerlendirilmesi
  5. Eğitim ve Öğretim Kadrosu
  6. Eğitim Ortamı ve Kaynakları
  7. Eğitim Programının , Değerlendirilmesi Süreci
  8. Yönetim ve Yürütme
  9. Sürekli Yenilenme Gelişim

Dokümanın devamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.