Entegre İlçe Hastanelerinde Acil Servis ve Ambulans Hizmetleri

TAHUD YK Başkanlığı’na,
Üyenizin sorusu şöyledir:
 
"Merhaba, ben XXXX ilçe aile sağlığı merkezinde aile hekimi uzmanı olarak çalışmaktayım. hizmet verdiğimiz hastanenin entegre ilçe hastanesi olması nedeni ile acil nöbeti de tutuyoruz. bu hizmeti yürütürken ambulans doktorluğu yapmak yada vakaya çıkmak hukuki mi değilmi bilgi almak istemiştim. bu konuda görüşlerinizi alırsam minnettar kalırım."
 
Öncelikle üyemizin görev yaptığı ilçenin entegre ilçe hastanesi olduğu belirtilmiştir. Bu haliyle hastanenin entegre ilçe hastanesi acil servis hizmetleri B tipi istasyon olarak değerlendirilmiştir. Bu tespite göre; 
 
DEĞERLENDİRME; 
1-) Acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesi konusunda Sağlık Bakanlığı’nın iki düzenlemesi bulunmaktadır. Birincisi 11.02.2000 tarih ve 24046 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği, ikincisi ise 13.01.1983 tarih 17927 Mük sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’dir. 
 
2-) Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’nin 3. maddesinin (h) fıkrasında, acil servis şöyle tanımlanmıştır: 
 
Acil Servis: Sağlık hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler tarafından kurulmuş yataklı tedavi kuruluşları bünyesinde yer alan acil servisleri,
 
 
 
 
Yönetmeliği “İstasyonlar” başlıklı 10. maddesinin son fıkrasında ise 
 
“(B) tipi istasyonlarda çalışan personelin görev ve sorumlulukları ile idari hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönerge ile belirlenir.”
 
 
denilmiştir. 
 
Sağlık Bakanlığınca 28..01.2005 tarih ve Sayı: 872 ile İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi yürürlüğe konulmuştur. 
 
Yönergenin Temel Esaslar başlıklı 4. maddesinde B tipi entegre acil servis hizmetleri de düzenlenmiştir. Buna göre,
 
 
Temel Esaslar
Madde 4.
a) İl genelinde açılacak olan 112 acil sağlık istasyonları sadece hastane öncesi acil sağlık hizmetleri veren müstakil istasyon şeklinde olabileceği gibi, 112 acil ambulans hizmeti sunulan bölgedeki acil vaka sayısının azlığı ve personel durumu göz önüne alınarak, hastane acil servisleri veya sağlık ocaklarında yürütülen sağlık hizmetleri ile birlikte verilebilir. 
b) (B) tipi entegre acil sağlık hizmeti verilecek hastane acil servisleri ve/veya sağlık ocaklarında, yürütülen sağlık hizmetlerinin her ikisini de aksatmayacak şekilde personel istihdamı yapılacak, gerekli durumlarda il içi ve kurum içi düzenlemelerle insan kaynaklarının verimli kullanımı sağlanacaktır.
c) (B) tipi entegre acil sağlık hizmeti verilecek hastane acil servisleri ve/veya sağlık ocaklarında 24 saat hizmet verilecektir. Entegre hizmet verilecek hastane acil servislerinde ve/veya sağlık ocaklarında il ambulans servisi komuta merkezi ile 24 saat telsiz ve telefon irtibatı sağlanacak; komuta merkezi tarafından bildirilen acil vakalara yönetmelik ve yönergede belirtildiği şekilde, tam donanımlı ambulans ve sağlık ekibi ile birlikte müdahale edilecektir.
d) Entegre edilen 112 acil sağlık hizmetleri istasyonunda çalışan tüm personel il ambulans servisi komuta merkezinin yönlendirdiği vakalara hizmet vermekle yükümlü olduğu gibi entegre olduğu kurumun hizmetlerini de yürütmekle yükümlüdür. Aynı şekilde (B) tipi entegre ambulans hizmeti verilecek hastane acil servis personeli veya sağlık ocağı personeli kendi kurumlarındaki hizmeti sürdüreceği gibi aynı zamanda 112 acil sağlık hizmeti de verecektir ve nöbet listesine dahil edileceklerdir.
 
 
 
 
Görüleceği üzere ilgili Yönetmelik’ten dayanakla yürürlüğe konulan İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi’nde özellikle acil vaka sayısının azlığı ve personel durumu dikkate alınarak hem 112 acil servis hizmetlerinin hem de entegre olunan kurumun hizmetlerinin birlikte yürütülmesi düzenlenmiştir.  Bu nedenle mevzuatın düzenlemesine göre entegre ilçe hastanelerinde hastane hizmetleri ile 112 acil servis hizmetlerinin birlikte yürütülmesinde hukuka aykırılık görünmemektedir. 
 
Bu değerlendirmeye ek olarak aile hekimi olarak görev yapan üyenizin görev tanımında nöbet hizmeti var mıdır? Sorusunun cevabı ise,
 
25.05.2010 tarih ve 27591 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin Çalışma Saatleri başlıklı 10. maddesinin 4. fıkrasında düzenlenmiştir. 
Bu düzenleme şöyledir:
 
(4) Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezler dışında, hastanelerde aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet tutturulmaması esastır.
 
 
Bu konuyla ilgili olarak açılan bir dava da idare mahkemesince aile hekimlerinin entegre sağlık hizmeti sunan hastaneler dışında nöbet hizmetine dahil edilemeyeceğine karar vermiştir. Aksi değerlendirmeyle aile hekimi olarak görev yapan hekimlerin entegre sağlık hizmeti sunan hastanelerde nöbet hizmetine dahil edilebileceği belirtilmiştir.  
 
Yukarıda sunulan nedenlerle entegre ilçe hastanesinde nöbet hizmetine dahil edilen ve aile hekimi olarak görev yapan üyenizin nöbet hizmetine dahil edilmesinde Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine, devamında ise entegre hastanenin acil servisindeki görevinin de İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesine göre yürütüldüğü görüşündeyiz. 
 
Saygılarımızla…
TAHUD Hukuk

Üyemizin sorusu şöyledir;

"Merhaba, ben XXXX ilçe aile sağlığı merkezinde aile hekimi uzmanı olarak çalışmaktayım. Hizmet verdiğimiz hastanenin entegre ilçe hastanesi olması nedeni ile acil nöbeti de tutuyoruz. Bu hizmeti yürütürken ambulans doktorluğu yapmak yada vakaya çıkmak hukuki mi değilmi bilgi almak istemiştim. Bu konuda görüşlerinizi alırsam minnettar kalırım."

Öncelikle üyemizin görev yaptığı ilçenin entegre ilçe hastanesi olduğu belirtilmiştir. Bu haliyle hastanenin entegre ilçe hastanesi acil servis hizmetleri B tipi istasyon olarak değerlendirilmiştir. Bu tespite göre; 

DEĞERLENDİRME

1-) Acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesi konusunda Sağlık Bakanlığı’nın iki düzenlemesi bulunmaktadır. Birincisi 11.02.2000 tarih ve 24046 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği, ikincisi ise 13.01.1983 tarih 17927 Mük sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’dir. 

2-) Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’nin 3. maddesinin (h) fıkrasında, acil servis şöyle tanımlanmıştır: 

Acil Servis: Sağlık hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler tarafından kurulmuş yataklı tedavi kuruluşları bünyesinde yer alan acil servisleri,

Yönetmeliği “İstasyonlar” başlıklı 10. maddesinin son fıkrasında ise 

“(B) tipi istasyonlarda çalışan personelin görev ve sorumlulukları ile idari hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönerge ile belirlenir.” denilmiştir. 

Sağlık Bakanlığınca 28..01.2005 tarih ve Sayı: 872 ile İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi yürürlüğe konulmuştur. 

Yönergenin Temel Esaslar başlıklı 4. maddesinde B tipi entegre acil servis hizmetleri de düzenlenmiştir. Buna göre,

Temel Esaslar

Madde 4.

a) İl genelinde açılacak olan 112 acil sağlık istasyonları sadece hastane öncesi acil sağlık hizmetleri veren müstakil istasyon şeklinde olabileceği gibi, 112 acil ambulans hizmeti sunulan bölgedeki acil vaka sayısının azlığı ve personel durumu göz önüne alınarak, hastane acil servisleri veya sağlık ocaklarında yürütülen sağlık hizmetleri ile birlikte verilebilir. 

b) (B) tipi entegre acil sağlık hizmeti verilecek hastane acil servisleri ve/veya sağlık ocaklarında, yürütülen sağlık hizmetlerinin her ikisini de aksatmayacak şekilde personel istihdamı yapılacak, gerekli durumlarda il içi ve kurum içi düzenlemelerle insan kaynaklarının verimli kullanımı sağlanacaktır.

c) (B) tipi entegre acil sağlık hizmeti verilecek hastane acil servisleri ve/veya sağlık ocaklarında 24 saat hizmet verilecektir. Entegre hizmet verilecek hastane acil servislerinde ve/veya sağlık ocaklarında il ambulans servisi komuta merkezi ile 24 saat telsiz ve telefon irtibatı sağlanacak; komuta merkezi tarafından bildirilen acil vakalara yönetmelik ve yönergede belirtildiği şekilde, tam donanımlı ambulans ve sağlık ekibi ile birlikte müdahale edilecektir.

d) Entegre edilen 112 acil sağlık hizmetleri istasyonunda çalışan tüm personel il ambulans servisi komuta merkezinin yönlendirdiği vakalara hizmet vermekle yükümlü olduğu gibi entegre olduğu kurumun hizmetlerini de yürütmekle yükümlüdür. Aynı şekilde (B) tipi entegre ambulans hizmeti verilecek hastane acil servis personeli veya sağlık ocağı personeli kendi kurumlarındaki hizmeti sürdüreceği gibi aynı zamanda 112 acil sağlık hizmeti de verecektir ve nöbet listesine dahil edileceklerdir.

Görüleceği üzere ilgili Yönetmelik’ten dayanakla yürürlüğe konulan İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi’nde özellikle acil vaka sayısının azlığı ve personel durumu dikkate alınarak hem 112 acil servis hizmetlerinin hem de entegre olunan kurumun hizmetlerinin birlikte yürütülmesi düzenlenmiştir.  Bu nedenle mevzuatın düzenlemesine göre entegre ilçe hastanelerinde hastane hizmetleri ile 112 acil servis hizmetlerinin birlikte yürütülmesinde hukuka aykırılık görünmemektedir. 

Bu değerlendirmeye ek olarak aile hekimi olarak görev yapan üyenizin görev tanımında nöbet hizmeti var mıdır? Sorusunun cevabı ise, 25.05.2010 tarih ve 27591 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin Çalışma Saatleri başlıklı 10. maddesinin 4. fıkrasında düzenlenmiştir. 

Bu düzenleme şöyledir:

(4) Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezler dışında, hastanelerde aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet tutturulmaması esastır.

Bu konuyla ilgili olarak açılan bir dava da idare mahkemesince aile hekimlerinin entegre sağlık hizmeti sunan hastaneler dışında nöbet hizmetine dahil edilemeyeceğine karar vermiştir. Aksi değerlendirmeyle aile hekimi olarak görev yapan hekimlerin entegre sağlık hizmeti sunan hastanelerde nöbet hizmetine dahil edilebileceği belirtilmiştir.  

Yukarıda sunulan nedenlerle entegre ilçe hastanesinde nöbet hizmetine dahil edilen ve aile hekimi olarak görev yapan üyenizin nöbet hizmetine dahil edilmesinde Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine, devamında ise entegre hastanenin acil servisindeki görevinin de İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesine göre yürütüldüğü görüşündeyiz. 

Saygılarımızla…

TAHUD Hukuk

This article was published under the category Hukuk Duyuruları on 23/03/2012 00:00.