Birinci basamak sağlık emek ve meslek örgütleri toplantısı 13 Nisan 2019 tarihinde saat 13.00’da Aile Hekimleri Federasyonu Ankara bürosunda gerçekleştirildi. Bu toplantıya Türk Tabipleri Birliği, Aile Hekimleri Federasyonu, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Genel Sağlık-İş, Türk Sağlık-Sen, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası, Aile Sağlığı Çalışanları Federasyonu, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanları Derneği davet edildi. Bir önceki toplantıya katılmayan ve katılmayacağını beyan eden Sağlık-Sen davet edilmedi. Toplantıya SES ve Türk Sağlık –Sen dışında tüm örgütler katıldı. Katılımcı sağlık emek ve meslek örgütleri aşağıda belirtilen gündemle toplanıp sırasıyla bu konuları ele aldı.

GÜNDEM
1- Sağlıkta şiddet nedenleri, İzmir ‘de Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu‘na yöneltilen şiddetin altyapısı ve nedenleri, yapılan eylem ve eylem birlikteliğinin sonuçları, bundan sonra alınacak önlemler.
2- Son zamanlarda basında yer alan Sağlık Bakanlığınca yeni düzenlendiği söylenen ödeme sözleşme yönetmeliğinin ele alınması ve daha önce yapılan girişimlerle ilgili bilgi paylaşımı.
3- Aşı retleri, halk sağlığı açısında oluşturduğu riskler, alınacak tedbirlerin paylaşımı ve yol haritasının belirlenmesi.

Toplantı 13.00 da başladı. 17.30’a dek süren toplantıda her konu başlığı tek tek ele alınarak örgütlerin çalışmaları ve bakış açıları paylaşıldı. Her örgütün yaptığı çalışmalar ele alındı, ortaklaşacak zeminler belirlendi ve bir sonra ki toplantıya örgütlerin çalışmalarının getirilmesine karar verildi. Alınan kararlar aşağıda paylaşıldı.

TOPLANTI KARARLARI
1- Sağlıkta şiddetin nedenleri ve çözüm önerilerine yönelik bugüne kadar katılımcı sağlık emek ve meslek örgütleri tarafından yapılan çalışma raporlarının paylaşılması ve ortaklaştırılmasına,
2- Özlük haklarımızda gerçekleşen kayıplar ve emeklilik (son zamanlarda gündeme gelen kıdem tazminatının kurulacak fona devri ve otomatik bireysel emeklilik sistemi) konusunda öneri ve çalışmaların raporlanması ve sonra ki toplantıya hazır halde sunulmasına,
3- Daha önce katılımcı sağlık emek ve meslek örgütleri tarafından tek tek talep edilen birinci basamak ödeme ve sözleşme yönetmeliği taslağının ortak imza ile Sağlık Bakanlığı’ndan ikinci kez talep edilmesine,
4- Sonraki toplantının 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü AHEF Ankara bürosunda saat:11.00’da yapılmasına,
5- Toplantı tutanakları ile birlikte Sağlık Bakanlığına gönderilecek metnin toplantıya katılamayan örgütlerle de paylaşılarak imzalarının alınmasına karar verildi.

AHEF, AHESEN, ASEF, BDS, Genel Sağlık-İş, TAHUD, TTB

 

Bu makale 26/04/2019 17:00 tarihinde Aile Hekimliği Haberleri kategorisi altında yayınlandı.