Aile Hekimliği Uzmanlarının Özel Hastane ve Vakıf Üniversitelerinde Çalışma Mevzuatı

"Bir üyemizin Aile Hekimliği Uzmanlarının özelde çalışmaları ile ilgili bize yönelttiği sorulara avukatımızın verdiği cevaplar şöyledir:
 
1-Özel hastanede acilde çalışabilme durumumuzla ilgili bir gelişme var mı?
 
Özel hastanelerde çalışacak sağlık personelinin nitelikleri 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Özel Hastanelerde Yönetmeliği’nin Özel Hastanelerde Asgarî Bulundurulacak Sağlık Personeli başlıklı EK-1’inde düzenlenmiştir. Ek-1’in IX. fıkrasında ise özel hastanelerin acil servislerinde görev yapacak hekimlerin nitelikleri uzmanlık alanı düzenlenmiştir. Dava konusu edilen Yönetmelik değişikliğinden önce mevcut düzenleme şöyleydi:
 
IX- TABİP
Acil ünitesinde en az dört tabip çalıştırılır. Mevcut kadrolu uzman tabipler, mesul müdürce düzenlenen nöbet listesine göre acil ünitesinde pratisyenlik yetkisini de kullanarak nöbet tutabilirler. Veya pratisyen tabip, aile hekimliği uzmanı veya acil tıp uzmanı istihdam edilebilir.
 
 
Bu düzenleme gereğince aile hekimliği uzmanı hekimler özel hastanelerin acil servis hizmetlerinde kadrolu olarak çalışabilmekteydiler.
 
Yönetmelik değişikliği ise aynen şöyledir:
IX- TABİP
Acil ünitesinde en az beş pratisyen tabip veya klinik olmayan uzmanlık dallarından uzman tabip çalıştırılır. Mevcut kadrolu uzman tabipler, mesul müdürce düzenlenen nöbet listesine göre acil ünitesinde pratisyenlik yetkisini de kullanarak nöbet tutabilir.
 
Bu değişiklik sonrasında her zaman olduğu gibi Sağlık Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatında Yönetmeliğin nasıl uygulanacağı ve değişiklikteki “klinik olmayan uzmanlık dallarından” ibaresinden ne anlaşılması gerektiği konusunda görüş birliğine varılamamıştır. Hatta Bakanlık ile yapılan şifahi görüşmelerde de bu değişiklikten ne anlaşılması gerektiği konusunda da net bir görüş bildirilememiştir. Sonuç olarak Yönetmelik değişikliğinden önce özel hastanelerin acil servislerinde çalışabilen aile hekimliği uzmanı hekimler değişiklik sonra çalışamaz hale gelmişler ve uygulamada aile hekimliği uzmanı hekimlerin özel hastanelerin acil servislerinde çalışma talepleri İl Sağlık Müdürlüklerince reddedilmeye başlanmıştır. Derneğimize yapılan başvurularda da bu konuda sıkıntı yaşandığı aktarılmıştır.
 
Yönetmelik değişikliğindeki “klinik olmayan uzmanlık dallarından” ibaresinden ne anlaşılması gerektiği net olarak anlaşılamamakla birlikte bu gün itibari ile Yönetmelik değişikliği öncesi özel hastanelerin acil servislerinde çalışabilen Derneğimiz üyesi aile hekimliği uzmanı hekimler değişiklik sonrası çalışamamaktadırlar. Derneğimizin üyelerinin tamamını ilgilendiren Yönetmelik değişikliğinin “klinik olmayan uzmanlık dallarından” ibaresinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay nezdinde 20.07.2012 tarihinde iptal davası açılmıştır. Davada yürütmenin durdurulması talebimizle ilgili henüz bir karar verilmemiştir.
 
 
2-Özel hastanelerde kat hekimi olarak çalışabiliyor muyuz?
 
Yukarıda belirtilen açıklamalar Özel Hastanelerin acil servislerindeki çalışma ile ilgilidir. Özel hastanelerin “kat hekimliğinden” kastedilen kadrolu hekim olarak çalışmak olarak değerlendirilecek olursa bu konuda mevzuatta engelleyici bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak özel hastanenin kadrosunda “aile hekimliği” branşının bulunması gerekmektedir. 
 
3-Vakıf üniversitelerinin de (ör: başkent ünv.hastanesi) acil servisleri bize kapalı mı?
 
Vakıf Üniversite hastaneleri Özel Hastaneler yönetmeliği kapsamı dışındadır. Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin kapsam başlıklı 2. maddesi aynen şöyledir:
 
KAPSAM
    Madde 2 - (Değişik fıkra:14/01/2004 - 25346 S.RG. Yön. 1. md.) Bu Yönetmelik; Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, üniversitelere ve diğer kamu tüzelkişilerine ait hastaneler hariç olmak üzere; gerçek kişiler ve özel hukuk tüzelkişilerine ait hastaneleri kapsar.
    Bu Yönetmeliğe tabi olmayan yataklı tedavi kurumlarının açılma, tesis, hizmet, personel ve kapanma durumları ile diğer durum değişikliklerinin ilgili kamu tüzel kişilerince Sağlık Bakanlığına bildirilmesi ve ilgili diğer mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgelerin Bakanlığa verilmesi zorunludur.
 
 
 
Üniversitelerde görev yapacak hekimlerin görevlendirmesi ve atanması 2547 sayılı yasaya göre yapılmaktadır. Dolayısıyla aile hekimliği uzmanı hekimlerin üniversitelerde görev yapmasının önünde yasal bir engel bulunmamaktadır.
 
4-Acil servislerde pratisyen diplomamızla çalışabiliyor muyuz?
Uygulamada uzman hekimlere özel hastanelerin acil ünitelerinde “pratisyen hekim” unvanı ile çalışmaya izin verilmemektedir. Bunun mevcut yasal düzenlemelere göre hukuki bir açıklaması yoktur. Tıp fakültesi mezunu uzman hekim “pratisyen yetkisine” de sahip bir hekimdir. Ancak uzman hekimlerin pratisyen hekim olarak çalışmasına İl Sağlık Müdürlüğünce izin verilmemesi işlemine karşı açılmış ve sonuçlanmış bir idari dava bulunmamaktadır. Bu konudaki en büyük problem özel hastanelerin bu konuda İl Sağlık Müdürlüğünden çalışma izin belgesi talebinde bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Aynı sorun özel hastaneler yönetmeliğindeki değişiklikten sonra da yaşanmış ve halen yaşanmaya devam etmektedir. Diğer bir deyişle özel hastanelerin acil servislerinde çalışacak hekim için çalışma izin belgesi talebinden önce İl Sağlık Müdürlüğü ile şifahi olarak görüşülmekte ve önce “sözel izin” alınmakta, bu izin alındıktan sonra belge talebinde bulunulmaktadır. Bu konu ile ilgili TAHUD’a yapılan başvurularda bu sorun aktarılmıştır. Biz de bu konunun idari yargıya taşınabilmesi için özel hastanelerce çalışma izin belgesi talebinde bulunulması ve İl Sağlık Müdürlüğünün red yazısının tarafımıza ulaştırılması gerektiğini bildirdik.
 
Ancak uygulamada hiçbir özel hastanenin bu konuda girişimde bulunmadığı yani red cevabı alacağını bilerek İl Sağlık Müdürlüğüne başvuruda bulunmadığı gözlenmiştir. Dolayısıyla maalesef bu sorun da halen aile hekimliğini uzmanlığının bir sorunu olarak devam etmektedir.
 
Kanaatimizce yukarıda belirtilen sorunun çözümü için idari yargıya bireysel olarak da başvuruda bulunulması da faydalı olacaktır. Ancak bu konunun idari yargıda dava konusu edilebilmesi için öncelikli olarak özel hastanenin aile hekimi uzmanının acil serviste çalışması ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğüne başvurusu olması ve bu başvuruya da red cevabının alınması gerekmektedir. Bu red cevabı alındıktan sonra red cevabının muhatabı ve tarafı olan özel hastanenin veya aile hekimi uzmanının 60 gün içinde idare mahkemesinde iptal davası açması mümkündür. Bu nedenle belirtilen hususlarda özel hastanelerin işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Belirtilen konuda dava açma şartları oluştuğunda Dernek Hukuk Müşavirliği tarafından üyemiz aile hekimi uzmanına hukuki destek verilecektir.
 
Diğer hukuki çözüm yollarından birisi olan Yönetmeliğe karşı dava açılması ise süresi içinde TAHUD tarafından gerçekleştirilmiştir.
 
Saygılarımızla….
 
31.07.2012
 
Av. Abdullah HIZAL
TAHUD Hukuk Müşaviri

"Bir üyemizin Aile Hekimliği Uzmanlarının özelde çalışmaları ile ilgili bize yönelttiği sorulara avukatımızın verdiği cevaplar şöyledir:

1-Özel hastanede acilde çalışabilme durumumuzla ilgili bir gelişme var mı?

Özel hastanelerde çalışacak sağlık personelinin nitelikleri 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Özel Hastanelerde Yönetmeliği’nin Özel Hastanelerde Asgarî Bulundurulacak Sağlık Personeli başlıklı EK-1’inde düzenlenmiştir. Ek-1’in IX. fıkrasında ise özel hastanelerin acil servislerinde görev yapacak hekimlerin nitelikleri uzmanlık alanı düzenlenmiştir. Dava konusu edilen Yönetmelik değişikliğinden önce mevcut düzenleme şöyleydi:

IX- TABİP

Acil ünitesinde en az dört tabip çalıştırılır. Mevcut kadrolu uzman tabipler, mesul müdürce düzenlenen nöbet listesine göre acil ünitesinde pratisyenlik yetkisini de kullanarak nöbet tutabilirler. Veya pratisyen tabip, aile hekimliği uzmanı veya acil tıp uzmanı istihdam edilebilir.

Bu düzenleme gereğince aile hekimliği uzmanı hekimler özel hastanelerin acil servis hizmetlerinde kadrolu olarak çalışabilmekteydiler.

Yönetmelik değişikliği ise aynen şöyledir:

IX- TABİP

Acil ünitesinde en az beş pratisyen tabip veya klinik olmayan uzmanlık dallarından uzman tabip çalıştırılır. Mevcut kadrolu uzman tabipler, mesul müdürce düzenlenen nöbet listesine göre acil ünitesinde pratisyenlik yetkisini de kullanarak nöbet tutabilir.

Bu değişiklik sonrasında her zaman olduğu gibi Sağlık Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatında Yönetmeliğin nasıl uygulanacağı ve değişiklikteki “klinik olmayan uzmanlık dallarından” ibaresinden ne anlaşılması gerektiği konusunda görüş birliğine varılamamıştır. Hatta Bakanlık ile yapılan şifahi görüşmelerde de bu değişiklikten ne anlaşılması gerektiği konusunda da net bir görüş bildirilememiştir. Sonuç olarak Yönetmelik değişikliğinden önce özel hastanelerin acil servislerinde çalışabilen aile hekimliği uzmanı hekimler değişiklik sonra çalışamaz hale gelmişler ve uygulamada aile hekimliği uzmanı hekimlerin özel hastanelerin acil servislerinde çalışma talepleri İl Sağlık Müdürlüklerince reddedilmeye başlanmıştır. Derneğimize yapılan başvurularda da bu konuda sıkıntı yaşandığı aktarılmıştır.

Yönetmelik değişikliğindeki “klinik olmayan uzmanlık dallarından” ibaresinden ne anlaşılması gerektiği net olarak anlaşılamamakla birlikte bu gün itibari ile Yönetmelik değişikliği öncesi özel hastanelerin acil servislerinde çalışabilen Derneğimiz üyesi aile hekimliği uzmanı hekimler değişiklik sonrası çalışamamaktadırlar. Derneğimizin üyelerinin tamamını ilgilendiren Yönetmelik değişikliğinin “klinik olmayan uzmanlık dallarından” ibaresinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay nezdinde 20.07.2012 tarihinde iptal davası açılmıştır. Davada yürütmenin durdurulması talebimizle ilgili henüz bir karar verilmemiştir.

2-Özel hastanelerde kat hekimi olarak çalışabiliyor muyuz?

Yukarıda belirtilen açıklamalar Özel Hastanelerin acil servislerindeki çalışma ile ilgilidir. Özel hastanelerin “kat hekimliğinden” kastedilen kadrolu hekim olarak çalışmak olarak değerlendirilecek olursa bu konuda mevzuatta engelleyici bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak özel hastanenin kadrosunda “aile hekimliği” branşının bulunması gerekmektedir. 

3-Vakıf üniversitelerinin de (ör: başkent ünv.hastanesi) acil servisleri bize kapalı mı?

Vakıf Üniversite hastaneleri Özel Hastaneler yönetmeliği kapsamı dışındadır. Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin kapsam başlıklı 2. maddesi aynen şöyledir:

KAPSAM

Madde 2 - (Değişik fıkra:14/01/2004 - 25346 S.RG. Yön. 1. md.) Bu Yönetmelik; Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, üniversitelere ve diğer kamu tüzelkişilerine ait hastaneler hariç olmak üzere; gerçek kişiler ve özel hukuk tüzelkişilerine ait hastaneleri kapsar.

Bu Yönetmeliğe tabi olmayan yataklı tedavi kurumlarının açılma, tesis, hizmet, personel ve kapanma durumları ile diğer durum değişikliklerinin ilgili kamu tüzel kişilerince Sağlık Bakanlığına bildirilmesi ve ilgili diğer mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgelerin Bakanlığa verilmesi zorunludur.

Üniversitelerde görev yapacak hekimlerin görevlendirmesi ve atanması 2547 sayılı yasaya göre yapılmaktadır. Dolayısıyla aile hekimliği uzmanı hekimlerin üniversitelerde görev yapmasının önünde yasal bir engel bulunmamaktadır.

 

4-Acil servislerde pratisyen diplomamızla çalışabiliyor muyuz?

Uygulamada uzman hekimlere özel hastanelerin acil ünitelerinde “pratisyen hekim” unvanı ile çalışmaya izin verilmemektedir. Bunun mevcut yasal düzenlemelere göre hukuki bir açıklaması yoktur. Tıp fakültesi mezunu uzman hekim “pratisyen yetkisine” de sahip bir hekimdir. Ancak uzman hekimlerin pratisyen hekim olarak çalışmasına İl Sağlık Müdürlüğünce izin verilmemesi işlemine karşı açılmış ve sonuçlanmış bir idari dava bulunmamaktadır. Bu konudaki en büyük problem özel hastanelerin bu konuda İl Sağlık Müdürlüğünden çalışma izin belgesi talebinde bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Aynı sorun özel hastaneler yönetmeliğindeki değişiklikten sonra da yaşanmış ve halen yaşanmaya devam etmektedir. Diğer bir deyişle özel hastanelerin acil servislerinde çalışacak hekim için çalışma izin belgesi talebinden önce İl Sağlık Müdürlüğü ile şifahi olarak görüşülmekte ve önce “sözel izin” alınmakta, bu izin alındıktan sonra belge talebinde bulunulmaktadır. Bu konu ile ilgili TAHUD’a yapılan başvurularda bu sorun aktarılmıştır. Biz de bu konunun idari yargıya taşınabilmesi için özel hastanelerce çalışma izin belgesi talebinde bulunulması ve İl Sağlık Müdürlüğünün red yazısının tarafımıza ulaştırılması gerektiğini bildirdik.

Ancak uygulamada hiçbir özel hastanenin bu konuda girişimde bulunmadığı yani red cevabı alacağını bilerek İl Sağlık Müdürlüğüne başvuruda bulunmadığı gözlenmiştir. Dolayısıyla maalesef bu sorun da halen aile hekimliğini uzmanlığının bir sorunu olarak devam etmektedir.

Kanaatimizce yukarıda belirtilen sorunun çözümü için idari yargıya bireysel olarak da başvuruda bulunulması da faydalı olacaktır. Ancak bu konunun idari yargıda dava konusu edilebilmesi için öncelikli olarak özel hastanenin aile hekimi uzmanının acil serviste çalışması ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğüne başvurusu olması ve bu başvuruya da red cevabının alınması gerekmektedir. Bu red cevabı alındıktan sonra red cevabının muhatabı ve tarafı olan özel hastanenin veya aile hekimi uzmanının 60 gün içinde idare mahkemesinde iptal davası açması mümkündür. Bu nedenle belirtilen hususlarda özel hastanelerin işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Belirtilen konuda dava açma şartları oluştuğunda Dernek Hukuk Müşavirliği tarafından üyemiz aile hekimi uzmanına hukuki destek verilecektir.

Diğer hukuki çözüm yollarından birisi olan Yönetmeliğe karşı dava açılması ise süresi içinde TAHUD tarafından gerçekleştirilmiştir.

Saygılarımızla….

31.07.2012

Av. Abdullah HIZAL

TAHUD Hukuk Müşaviri

This article was published under the category Hukuk Duyuruları on 01/08/2012 00:00.