Kitaplar
T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2008
Uzman Matbaacılık
Yazar:
Basım Yılı: 2010

ÖNSÖZ


Sağlık hizmetlerinin ihtiyaçlara göre doğru planlanabilmesi için en önemli araçlardan biri, sağlık istatistikleridir. Sağlık yönetiminin her aşamasında topluma sunulan hizmetlere ve bunların çıktılarına ilişkin verilerin derlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi; önceliklerin belirlenerek gelecekte yapılması gerekenlerin planlanması açısından büyük öneme sahiptir. Var olan bir sorunun tespiti , bu soruna
müdahale edilmesi ve müdahalenin sonuçlarının izlenmesinden oluşan kritik sürecin her aşamasında, doğru verilerden yola çıkılarak oluşturulmuş göstergelere ihtiyaç duyulmaktadır.

 “Sağlıkta Dönüşüm Programı” (SDP) ile sağlık sektöründe şimdiye kadar çözülmemiş veya çözülememiş, çözülmedikçe de büyümüş, bu nedenle de asla değiştirilemez olarak algılanan sorunlara yeni bir bakışla çözüm bulunması amaçlanmıştır. SDP öncesinde en çok sıkıntı yaratan ancak çözümü için herhangi bir girişimde bulunulmayan konuların başında sağlık bilgi sisteminin yetersizliği gelmekteydi. SDP ile, sağlık bilgi sisteminin hem teknik yeterlilik hem de insan gücü anlamında güçlendirilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalar yoğunlaşarak devam etmekte ve etkili sonuçlara ulaşmaktadır. Bu sayede daha önce elimizde hiç bulunmayan birçok veriye ulaşmak mümkün olmakta ve karar verme süreci çok daha bilimsel ve kanıta dayalı olarak yapılabilmektedir. Sağlık istatistiklerine yönelik çalışmalar da bu bağlamda büyük bir ilerleme göstermiştir.


Bu gerçekler doğrultusunda sağlık istatisti klerinin ulusal ihtiyaçları karşılayacak şekilde ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanabilmesi amacıyla Bakanlığımızın ilgili tüm birimlerinden temsilcilerin bulunduğu yönlendirici ve teknik komisyonlar kurularak Türkiye İstatistik Kurumu ile ortak bazı çalışmalar yürütülmüştür. Bu bağlamda Bakanlığımızın ilgili tüm birimlerinin verileri, uluslararası
standartlardaki göstergelere dönüştürülerek tek bir yerde toplanmıştır. Böylelikle her birimin kendisine ait bir istatistik yıllığı hazırlamasına gerek kalmadığı gibi, bundan kaynaklanan bazı mükerrerliklerin de önüne geçilmiştir.

Sağlık İstatistikleri Yıllığı hazırlanırken geçmişe ait bazı veriler yeniden ele alınmış, tüm kaynaklara ulaşılmaya çalışılmış ve gerektiğinde verinin ham şekline geri dönülerek veri kalitesi açısından da inceleme yapılarak mevcut hatalar giderilmiştir. Sağlık İstatistikleri Yıllığı, verilerin tekrar tekrar incelenmesi, geriye dönük ham veriler üzerindeki hataların giderilmesi ve ayrıca verinin uluslararası göstergelere uygun halde yayınlanması açısından Bakanlığımız adına bir milattır. Bu yıllığın hazırlanması sırasında geçmişe yönelik bazı verilerdeki yanlışlıklar düzelti lmiş olmakla beraber, devam etmekte olan bu süreçte eski verilerin ham şekilleri incelenerek hızlı ve güvenilir bir şekilde güncellenmesi çalışmaları da devam etmektedir. Bu nedenle sağlık istati sti kleri konusunda geçmişteki yayınlardan ziyade bu yıllıktaki göstergelerin dikkate alınması, büyük önem arz etmektedir.

Başından beri düzenli ve titiz bir çalışmanın ürünü olan bu eserin, sağlık sektörünün tüm paydaşlarına hayırlı ve faydalı olmasını diler; başta Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri ve Türkiye İstatistik Kurumu olmak üzere çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim.


Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Sağlık Bakanı

Konuyla ilgili dökümanlar
DERNEK SAYFASI ÜYELİĞİ